ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สังคมศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์]] (2529: 129) ทรงกล่าวถึงความหมายของสังคมศาสตร์และขอบเขตของการศึกษาวิชานี้ไว้ว่า สังคมศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์ในทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตามความเป็นจริง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.สังคมศาสตร์ล้วน ได้แก่สาขาวิชา รัฐศาสตร์ (political science) เศรษฐศาสตร์ (economics) สังคมวิทยา (socilogysociology)
2.กลุ่มวิชาที่มีส่วนเป็นสังคมศาสตร์ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ (history) ภูมิศาสตร์ (geography) จิตวิทยา (psychology) [[มานุษยวิทยา]] (anthropology) [[ประวัติศาสตร์]] (history) และ [[คติชนวิทยา]] สามารถจัดว่าเป็นทั้งสาขาวิชาในสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
การศึกษามานุษยวิทยาโดยใช้แนวทางเชิงนิเวศหรือเชิงชีววิทยานั้น จะเกี่ยวข้องอย่างมากกับ[[วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ]]