ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธเจ้า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็น 8 หมื่นพรรษา ในส่วนพระชนม์ของพระนรสีหสัมพุทธเจ้า)
{{ความหมายอื่น||ศาสดาองค์ปัจจุบันของศาสนาพุทธ|พระโคตมพุทธเจ้า}}
{{พุทธศาสนา}}
'''พระสัมมาสัมพุทธเจ้า''' เป็นพระนามที่ใช้เรียกกลุ่มบุคคลที่เชื่อว่าเป็นพระบรม[[ศาสดา]]ของ[[พระพุทธศาสนา]] พุทธศาสนาทั้งฝ่าย[[เถรวาท]]และ[[มหายาน]]ต่างนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นศาสดาของตนเหมือนกันแต่รายละเอียดปลีกย่อยต่างกัน ฝ่ายเถรวาทให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เชื่อว่าเป็นองค์พระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในลำดับที่ 4 คือ'''[[พระโคตมพุทธเจ้า]]''' และกล่าวถึงพระพุทธเจ้าในอดีตกับในอนาคตบ้างแต่ไม่ให้ความสำคัญเท่า ฝ่ายมหายานนับถือพระพุทธเจ้าของฝ่ายเถรวาททั้งหมดและเชื่อว่านอกจากพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในตำนานของฝ่ายเถรวาทแล้ว ยังมีการสร้างพระพุทธเจ้าอีกมากมายเพิ่มเติมขึ้นมาจนบางองค์มีลักษณะคล้ายจากตำนานของเถรวาท อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าของทั้งสองฝ่ายต่างได้รับอิทธิพลของเทพเจ้าของศาสนาฮินดู
 
ตามคัมภีร์ฝ่ายพุทธ ถือกันว่า พระพุทธเจ้า ([[พระโคตมพุทธเจ้า]]) พระองค์ดำรงพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง [[80 ปีก่อนพุทธศักราช]] จนถึง[[เริ่มพุทธศักราช]]ซึ่งเป็นวันปรินิพพาน ตรงกับ 543 ปีก่อนคริสตกาลตามตำราไทยอ้างอิง[[ปฏิทินสุริยคติไทย]]และ[[ปฏิทินจันทรคติไทย]] และ 483 ปีก่อนคริสตกาลตามปฏิทินสากล