ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท"

== ประวัติ ==
นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท เกิดเมื่อวันที่ [[5 เมษายน]] [[พ.ศ. 2495]] จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา จาก[[ โรงเรียนสตรีกาฬสินธุ์]] และโรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้นมัธยมศึกษา จาก[[โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์]] ระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาศึกษาศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]] และสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] และปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]] (ประสานมิตร)<ref>[http://www.democrat.or.th/th/about/board-of-directors/cabinet_members/mpp/detail.php?ID=779 ประวัติ ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์ ] สืบค้นข้อมูล 14 กันยายน 2554 </ref>
 
== ประวัติการทำงาน ==
1,392

การแก้ไข