ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไซโทสเกเลตัน"

revert recessive update
(revert recessive update)
'''ระบบเส้นใยภายในเซลล์''' (cytoskeleton) เป็น[[โปรตีน]]ขนาดเล็กที่มารวมตัวกันเป็นเส้นใย ซึ่งมีบทบาทในการเคลื่อนที่และการรวมตัวของเซลล์เป็น[[เนื้อเยื่อ]] พบทั้งในโปรคาริโอตและยูคาริโอต
 
== ระบบของยูคาริโอต ==
ไซโทสเกเลตอน (cytoskeleton) เป็นเส้นใยโปรตีนที่เชื่อมโยงกันเป็นร่างแหเพื่อค้ำจุลรูปร่างของเซลล์และเป็นที่ยึดเกาะของออร์แกเนลล์ เช่น ไมโทคอนเดรีย และยังทำหน้าที่ลำลเยงออร์แกเนลล์ให้เคลื่อนที่ภายในเซลล์ ไซโทสเกเลตอนในเซลล์พืชและสัตว์ แบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามชนิดของหน่วยย่อยที่เป็นองค์ประกอบได้แก่
 
ในยูคาริโอต ระบบเส้นใยมีหลายชนิดได้แก่
 
* อินเตอร์มีเดียต ฟิลาเมนท์ (intermediate filament) มีหน่วยย่อยเป็น โปรตีนไอเอฟ (IF protein) ซึ่งมีต่างๆกันถึง 6 ชนิด เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 - 12 nm พบเฉพาะในเซลล์ที่รวมตัวกันเป็นเนื้อเยื่อหรืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม และตรึงเยื่อหุ้มเซลล์ให้อยู่ตัว และยังมีบทบาทในการสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วย
1. ไมโครฟิลาเมนท์ (microfilament) ประกอบด้วยเส้นใยโปรตีนที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 7 นาโนเมตร เกิดจากโปรตีนแอกทินซึ่งมีรูปร่างกลมต่อกันเป็นสาย 2 สายพันบิดกันเป็นเกลียวคล้ายสายสร้อยไข่มุก ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเซลล์
* [[ไมโครฟิลาเมนท์]] (microfilament) มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการควบคุมทิศทางการไหลของ[[ไซโทพลาสซึม]] รวมทั้ง[[การเคลื่อนที่แบบอะมีบา]] และ[[การเกิดเท้าเทียม]] (pseudopodia) ในเซลล์บางชนิด เส้นผ่านศูนย์กลางราว 7 nm มีหน่วยย่อยเป็น[[แอกติน]] (actin) ซึ่งมารวมตัวเป็นเส้นยาวสองเส้นพันเกลียวกัน
2. ไมโครทิวบูล(microtubules)เป็นหลอดกลวงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 นาโนเมตร เกิดจากโปรตีนที่เรียกว่า ทูบูลิน (tubulin) เรียงต่อกันเป็นสาย ไมโครทิวบูล เป็นโครงสร้างของเส้นใยสปินเดิล ซิเลีย เซนทริโอด แฟลเลลัม และยังทำหน้าที่ยึดและลำเลียงออร์แกเนลล์ภายในเซลล์
* [[ไมโครทิวบูล]] (microtubule) มีหน่วยย่อยเป็น[[ทูบูลิน]] (tubulin) จัดตัวกับเป็นเส้นไมโครทิวบูล ซึ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 nm (ช่องข้างใน = 15nm )ทรงกระบอกอันหนึ่งประกอบด้วยเส้นใยย่อย 13 เส้น ซึ่งจะจัดตัวเป็นเส้นใยระดับสูงขึ้นไปอีกคือ
 
** [[ซิเลีย]] (cilia) เป็นเส้นใยขนาดสั้น ประกอบด้วยการจัดตัวของไมโครทูบูลเป็น 9+2 คือมีไมโครทูบูลอยู่รอบๆ 9 อัน อยู่ตรงกลาง 2 อัน เป็นโครงสร้างที่ช่วยให้วัตถุต่างๆเคลื่อนไปบนผิวของเนื้อเยื่อ มีหลายเส้น
3. อินเทอร์มิเดียทฟิลาเมนท์ (intermediate filament) เป็นเส้นใยที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8-10 นาโนเมตร ประกอบด้วยมีเส้นใยโปรตีนหน่วยย่อย ซึ่งเรียงตัวเป็นสายยาว ๆ 4 สาย 8 ชุด พันบิดกันเป็นเกลียว
** [[แฟลกเจลลา]] (flagella) เป็นเส้นใยขนาดยาว ช่วยให้เซลล์เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ประกอบด้วยการจัดตัวของไมโครทูบูลเป็น 9+2 เช่นเดียวกับซิเลีย แต่มีจำนวนเส้นต่อเซลล์น้อยกว่า
** [[เซนทริโอล]] (centriole) เป็ฯไมโครทูบูลที่จัดตัวแบบ 9+0 คือไม่มีไมโครทูบูลที่อยู่ตรงกลาง พบเฉพาะในเซลล์สัตว์ มีบทบาทในการแบ่งเซลล์ โดยเป็นจุดเริ่มของการสร้างสายไมโครทูบูลไปจับกับโครโมโซม เพื่อดึงให้โครโมโซมเคลื่อนที่
 
== ระบบของโปรคาริโอต ==
ผู้ใช้นิรนาม