ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

=== เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 4 ===
มีขอบเขตในการดูแล บริหารกิจการคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัด คือ [[นครสวรรค์]] [[พิจิตร]] [[กำแพงเพชร]] [[เพชรบูรณ์]] มีจำนวน 47 อำเภอ 362 ตำบล
* พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) วัดสุทัศนเทพวราราม แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2552
* พระเทพญานมุนี (วิศิษฏ์ ปญฺญาปโชโต ป.ธ.6) วัดวรนาถบรรพต อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
3,497

การแก้ไข