ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมการ"

การแก้สมการให้ย้ายข้างดังนี้
#ถ้าตัวเลขในฝั่งซ้ายมีค่าเป็นบวก และฝั่งขวามีค่าเป็นบวกและมากกว่าฝั่งซ้ายให้ย้ายไปลบได้เลย เช่น
A+56=57
A =57-56
A =1
#ถ้าฝั่งซ้ายมีค่าเป็นบวก และฝั่งขวามีค่าเป็นบวก แต่ฝั่งขวามีค่าน้อยกว่าให้ย้ายตัวแปรก่อน เช่น
A+19 = 10
19 = 10-A
19-10 = A
9 = A
 
== คุณสมบัติ ==
619

การแก้ไข