ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

#'''พระคาถาบูชา''' สวด 19 จบ
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
'''จิรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมันพรัหมะ มันตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
 
==อ้างอิง==
1,678

การแก้ไข