ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปางสมาธิ"

==ความเชื่อและคตินิยม==
*เป็นพระพุทธรูปประจำวันเกิดของคนเกิดวันพฤหัสบดี
*'''พระคาถาบูชา'''สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด 19 จบ
''' ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
คาถาสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี สวด 19 จบ
''' จิรัสสัง วายะมัน ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
'''ปูเรนตัม โพธิสัมภาเร นิพพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะราฯ'''
 
'''จิรัสสัง วายะมัน ตานิเนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมมัน ตินติ อักขาตัง ปะริตตัน ตัมภะฌามะเหฯ'''
==อ้างอิง==
*สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ [[กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]. '''[[ตำนานพุทธเจดีย์]]'''. ธนบุรี : ศิลปาบรรณาคาร โรงพิมพ์รุ่งวัฒนา, 2513.
ผู้ใช้นิรนาม