ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มหาวิทยาลัยรังสิต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image= [[ไฟล์:RSU_2010Crest.png|60px]]
| title= หน่วยงานใน{{WL|มหาวิทยาลัยรังสิต}}
| groupstyle = background: HotPink; color:#fefefe;
| group1=[[คณะ]]
| list1= [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทันตแพทยศาสตร์]] • [[คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เภสัชศาสตร์]] • [[คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|พยาบาลศาสตร์]] • [[คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|วิทยาศาสตร์]] • [[คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต|กายภาพบำบัด]] • [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคนิคการแพทย์]] • [[คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต|การแพทย์แผนตะวันออก]] • [[คณะทัศนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ทัศนศาสตร์]] • [[คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีชีวภาพ]] • [[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต|เทคโนโลยีสารสนเทศ]] • [[คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิเทศศาสตร์]] • [[คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปศาสตร์]] • [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|นิติศาสตร์]] • [[คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศึกษาศาสตร์]] • [[คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต|บริหารธุรกิจ]] • [[คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต|บัญชี]] • [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|เศรษฐศาสตร์]] • [[คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต|อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ]] • [[คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต|สถาปัตยกรรมศาสตร์]] • [[คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต|ศิลปะและการออกแบบ]] • [[คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต|ดิจิทัลอาร์ต]] • [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต|บัณฑิตวิทยาลัย]] • [[RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต|RSU Cyber University]]
158

การแก้ไข