ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเวียนเทียน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{พุทธศาสนา}}
[[ภาพ:เวียนเทียน.jpg|thumb|250px|พระ[[ภิกษุ]]ถือดอกไม้ธูปเทียนนำเวียนเทียนในวันสำคัญทาง[[พระพุทธศานา]]]]
 
[[ภาพ:เวียนเทียน.jpg|thumb|left|250px|พระ[[ภิกษุ]]ถือดอกไม้ธูปเทียนนำเวียนเทียนในวันสำคัญทาง[[พระพุทธศานา]]]]
"การเวียนเทียน" คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น อุโบสถ วิหาร หรือพระพุทธรูป เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้เทียนธูปและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึงพระพุทธคุณ ด้วยการสวดบทอิติปิโส ระลึกถึงพระธรรมคุณ ด้วยการสวดสวากขาโต และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวดสุปะฏิปันโน จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ
 
"'''การเวียนเทียน"''' คือการเดินเวียนรอบ[[ปูชนียสถาน]]สำคัญ เช่น [[อุโบสถ]] [[วิหาร]] หรือ[[พระพุทธรูป]] เพื่อระลึกถึงคุณของ[[พระรัตนตรัย]]ในวันสำคัญต่างๆ โดยใช้[[เทียน]][[ธูป]]และ[[ดอกไม้]]เป็นเครื่องสักการะบูชา ถือไว้ในมือแล้วเดินเวียน 3 รอบ ขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบ พร้อมสวดระลึกถึง[[พระพุทธคุณพุทธ]]คุณ ด้วยการสวดบท''อิติปิโส'' ระลึกถึง[[พระธรรมคุณธรรม]]คุณ ด้วยการสวดสวากขาโตการสวด''สวากขาโต'' และระลึกถึงพระสังฆคุณ ด้วยการสวด''สุปะฏิปันโน'' จนกว่าจะเวียนจบ 3 รอบ
พิธีการเวียนรอบปูชนียวัตถุหรือปูชนียสถานเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจาก[[อินเดีย]]พร้อมกับ[[พระพุทธศาสนา]] โดยปรากฎหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนใน[[พระไตรปิฎก]] ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อ[[พระรัตนตรัย]]มาตั้งแต่[[โบราณ]] มีหลักฐานปรากฎเป็น "[[ฐานประทักษิณ]]" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ใน[[โบราณสถาน]]ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัย[[ทวาราวดี]] รวมทั้งปรากฎข้อความใน[[พงศาวดาร]]ว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
พิธีการเวียนรอบ[[ปูชนียวัตถุ]]หรือ[[ปูชนียสถานชนียสถาน]]เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนั้น ไทยได้รับคตินี้มาจาก[[อินเดีย]]พร้อมกับ[[พระพุทธศาสนา]] โดยปรากฎหลักฐานการแสดงความเคารพโดยการเวียนเทียนใน[[พระไตรปิฎก]] ซึ่งใช้คำว่าเวียนประทักษิณาวัตร คือเวียนขวา 3 รอบ เป็นเครื่องหมายถึงการแสดงออกซึ่งการเคารพบูชาต่อสิ่งนั้น ๆ อย่างสูงสุด ไทยได้รับคตินิยมนี้มาและปรับประยุกต์ให้เข้ากับพื้นฐานทางวัฒนธรรมของไทยโดยนำมาใช้เป็นการแสดงความบูชาต่อ[[พระรัตนตรัย]]มาตั้งแต่[[โบราณ]] มีหลักฐานปรากฎเป็น "[[ฐานประทักษิณ]]" สำหรับการกระทำพิธีเวียนเทียน ใน[[โบราณสถาน]]ทางศาสนา มาตั้งแต่สมัย[[ทวาราวดี]] รวมทั้งปรากฎข้อความใน[[พงศาวดาร]]ว่ามีการกระทำพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางศาสนาีสืบมาจนถึงปัจจุบัน
 
"การเวียนเทียน" ในปัจจุบันจะกระทำกันใน[[วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา]] เช่น วัน[[วิสาขบูชา]] วัน[[มาฆบูชา]] วัน[[อาสาฬหบูชา]] วัน[[อัฏฐมีบูชา]]
14,389

การแก้ไข