ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนิจิเร็ง"

* การประหารชีวิตและคุมขังกลุ่มชาวนาผู้นับถือที่[[อัตสึฮาระ]]
 
== การบรรลุะพุทธภาวะ ==
== การเป็นพระพุทธะ ==
นิกาย[[นิชิเรนโชชู]] นั้นเชื่อว่า พระนิชิเรนนั้น เป็นการอุบัติ[[อาทิพุทธะ|พระพุทธเจ้าองค์นิรันดร์]]พระพุทธสมัยธรรมปลาย(1500 แห่งอดีตอันไกลโพ้นและไม่มีปีหลังจากที่สิ้นสุด และเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงและดั้งเดิมปรินิพพาน) เดิม โดยเชื่อว่า[[ คำสอนของพระศากยมุนีพุทธเจ้า]]ก่อนหน้าสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นเพียงพระพุทธะคำสอนชั่วคราวเท่านั้น แต่พระพุทธะที่แท้จริงคือพระนิชิเร็น สานุศิษย์นิกายนี้จึงขนานนามท่านว่า '''นิชิเรนไดโชนิน''' แต่นิกาย[[นิชิเรนชู]] และนิกายอื่นๆ เชื่อว่าพระนิชิเรนผู้ก่อตั้งเป็นเพียงพระโพธิสัตว์โจเกียวหรือพระวิศิษฐ์จาริตรโพธิสัตว์ มาปรากฏตัวตามคำพยากรณ์ใน[[ซึ่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร]] ในฐานะทูตของถูกเทศนาก่อนที่พระพุทธเจ้าเท่านั้นปรินิพพาน โดยจะยังคงเชื่อว่า [[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]]คือพระพุทธะแท้จริง จึงขนานนามท่านว่า8 '''นิชิเรนโชนิน'''ปี
 
== แต่งตั้งพระสงฆ์อาวุโส 6 รูป ==
ผู้ใช้นิรนาม