ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต"

พระโอรสและพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ที่ประสูติแต่หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร ได้รับการยกขึ้นเป็น "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" ทุกพระองค์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/A/99.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ ยกพระวรวงษ์เธอ เป็นพระเจ้าวรวงษ์เธอ], เล่ม ๒๗, ตอน ก, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๕๓, หน้า ๙๙ </ref>
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต]] (๕ ธันวาคม ๒๔๔๗ - ๑๕ กันยายน ๒๕๐๒) เษกสมรสกับ [[หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร]] (เทวกุล) มีพระธิดา ๑ องค์
** [[หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร]]
 
* [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงศิริรัตนบุษบง]] (๔ มกราคม ๒๔๔๙ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๓) เษกสมรสกับ หม่อมเจ้าอาชวดิศ ดิศกุล (พระโอรส[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]) มีบุตร ๑ คนคือ
ผู้ใช้นิรนาม