ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโยธา"

(รายละเอียดเพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรมโยธา)
* [http://www.mtec.or.th/ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ]
* [http://www.ascelibrary.org/ American Society of Civil Engineers] Journal ในสาขาวิศวกรรมโยธา
* [http://www.ce.kmutt.ac.th/ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม