ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออินทร์บุรี"

ท้องที่อำเภออินทร์บุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลอินทร์บุรี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี (เฉพาะหมู่ที่ 3, 4, 6, และ 7)
* '''[[เทศบาลตำบลทับยา]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับยาทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอินทร์บุรี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลอินทร์บุรี)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลประศุกทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม