ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิแผ่นดินธรรม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''มูลนิธิแผ่นดินธรรม '''
มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์เป็นองค์กรการกุศลทางพระพุทธศาสนา ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตรายการธรรมะป้อนโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนชาวพุทธทั่วไปได้เข้าใจหลัก[[พุทธธรรม]]ของพระพุทธเจ้าจากคัมภีร์[[พระไตรปิฎก]] [[ภาษาบาลี]] ทั้งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะในเชิงภาคปฏิบัตินั้น ทีมงานผู้ผลิตรายการแผ่นดินธรรมได้เลือกปฏิปทาของพระอาจารย์กรรมฐานหรือพระป่า เช่น พระอาจารย์[[มั่น ภูริทตฺโต]] มานำเสนอเป็นประจำ เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นทันสมัยอยู่เสมอ สามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติได้จริง แม้สังคมจะเจริญเพียงใดก็ตาม
 
มูลนิธิแผ่นดินธรรมหรือมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Paendin Dhamma Foundation (PDF) ได้ยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเพื่อดำเนินการในรูปมูลนิธิ มีสถานะเป็นนิติบุคคลกับ [[กระทรวงมหาดไทย]] ตามหนังสือที่ มท 0402/13815 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2530 โดยมีคุณวิมล เตชะไพบูลย์เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งตามคำขอที่ 192/2530 เลขอนุญาตที่ ต.192/2530
 
เป้าประสงค์ของการจัดตั้งสมาคมก็คือมุ่งส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวิธีเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา สนับสนุนงานด้านสาธารณสุข และการพัฒนาสังคมในด้าน[[ศีลธรรม]] [[จริยธรรม]] [[วัฒนธรรม]]แบบพุทธและ[[คุณธรรม]] โดยร่วมมือกับรัฐบาลหรือหน่วยราชการต่างๆ ในกิจกรรมอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา [[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] ครั้งยังเป็นสมเด็จพระญาณสังวรได้ทรงมีจดหมายลงวันที่ 26 กันยายน 2529 เพื่ออนุญาตให้นายวิมล เตชะไพบูลย์ซึ่งดำเนินการจดทะเบียนมูลนิธิแผ่นดินธรรมนี้ได้ใช้ หอสหจร ภายในวัดบวรนิเวศวิหารเป็นสำนักงาน ปัจจุบัน มูลนิธินี้อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
==สัญลักษณ์ของมูลนิธิแผ่นดินธรรม==
เครื่องหมายของมูลนิธิแผ่นดินธรรมคือรูปธรรมจักร มีแผนที่ประเทศไทยอยู่ตรงกลาง รอบธรรมจักรมีอักษรว่า ''' โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส ม ํ ปสฺสติ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต'''
 
==วัตถุประสงค์มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์==
*1.ส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ
*2.เผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนให้มีความรู้ ความเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปทำคุณประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น โดยเน้นหนักในด้านคุณธรรม สัมมาปฏิบัติ โดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์, วิทยุ, สิ่งพิมพ์
มูลนิธิผลิตรายการแผ่นดินธรรมซึ่งออกอากาศทางสถานี[[โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5]] ทุกวันอาทิตย์เวลา 06.30-7.00 น. รายการดังกล่าวนี้มีนโยบายที่จะนำเสนอหลัก[[พุทธธรรม]]ทาง[[พระพุทธศาสนา]]ที่ถูกต้อง ให้เข้าถึงประชาชนคนไทยทั่วไปให้มากที่สุด เพราะชาวพุทธหลายครอบครัวขณะนี้ไม่มีโอกาสจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ในวัดด้วยตนเอง โดยเฉพาะวัดป่าหรือวัดพระกรรมฐานในต่างจังหวัด เพราะแรงบีบคั้นทางเศรษฐกิจทุนนิยมหรืออุปสรรคต่างๆ ทำให้บ้านและวัดห่างไกลกันมากขึ้นทุกที มูลนิธิแผ่นดินธรรม จึงพยายามผลิตรายการนำเสนอหลักธรรมทาง[[พระพุทธศาสนา]]ที่ประชาชนทั่วไปทั้งครอบครัวสามารถติดตามรับชมและเข้าใจได้ง่าย
 
==สำนักงานของมูลนิธิแผ่นดินธรรม==
ติดต่อมูลนิธิได้ที่ คุณชลภูมิ พันธ์ยก มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ [[วัดบวรนิเวศวิหาร]] เลขที่ 241 ชั้น 2 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทร. 02-2801515 ตามวันและเวลาราชการ
ผู้ใช้นิรนาม