ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)"

ในเบื้องต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า "พระราชบัญญัติ" และ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตราขึ้น
(ในเบื้องต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า "พระราชบัญญัติ" และ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตราขึ้น)
[[หมวดหมู่:กฎหมายรัฐธรรมนูญ]]
{{โครงการเมือง}}
 
ในเบื้องต้น ต้องเข้าใจก่อนว่า "พระราชบัญญัติ" และ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ" ตราขึ้นใช้บังคับและมีผลใช้บังคับอยู่ได้ โดยอาศัยอำนาจ "นิติบัญญัติ" ผ่านทางรัฐสภา เมื่อพิจารณาจากที่มาของอำนาจในการตราแล้ว จึงเห็นได้ว่ามี "ศักดิ์" ที่เท่ากัน ในทำนองเดียวกับ "พระราชกำหนด" ที่มีผลใช้บังคับอยู่ต่อไปได้ก็โดยอาศัยอำนาจนิติบัญญัติ จึงมีศักดิ์เท่ากับพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ วิธีการเสนอและกระบวนการในการตรากฎหมายดังกล่าวเหล่านี้ ไม่ได้มีผลทำใหเกิดความแตกต่างในด้านลำดับศักดิ์ของกฎหมายแต่อย่างใด
ผู้ใช้นิรนาม