พิณ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

พิณ อาจหมายถึง

  • พิณ เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน
  • ฮาร์ป (harp) เครื่องดนตรีสากล
  • ลูต (lute) เครื่องดนตรีสากล