พระเจ้าฟา (จีน: ) เป็นกษัตริย์จีนรัชกาลที่ 16 แห่งราชวงศ์เซี่ย เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเกา ทรงครองราชย์ระหว่าง 1747 ปีก่อนคริสตกาล - 1728 ปีก่อนคริสตกาล รวมปีรัชกาลได้ 11 ปี ในปี 1728 ปีก่อนคริสตกาล พระองค์สวรรคต พระราชโอรสของพระองค์ พระเจ้าเจี่ยขึ้นสืบราชวงศ์[1]

พระเจ้าฟา
1747 ปีก่อนคริสตกาล - 1728 ปีก่อนคริสตกาล

ฟา
พระเจ้าฟา
ครองราชย์1747 ปีก่อนคริสตกาล - 1728 ปีก่อนคริสตกาล
รัชกาลก่อนหน้าพระเจ้าเกา
รัชกาลถัดไปพระเจ้าเจี่ย
พระราชบุตรพระเจ้าเจี่ย
พระราชบิดาพระเจ้าเกา
ประสูติไม่ปรากฏ
สวรรคต1728 ปีก่อนคริสตกาล

ในรัชสมัยของพระองค์เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในอาณาจักร [2]

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า พระเจ้าฟา ถัดไป
พระเจ้าเกา   พระมหากษัตริย์จีน
(1747 ปีก่อนคริสตกาล - 1728 ปีก่อนคริสตกาล)
  พระเจ้าเจี่ย|}