พระนิตโช (日頂, ค.ศ. 1252 - 19 เมษายน ค.ศ. 1317) หรือ นิคโช หรือ เอียว-โบะ เป็นสาวกหรือศิษย์เอกของ พระนิชิเรน ซึ่งได้ก่อตั้งวัด ฮนมนจิ และ ฮนกะคุจิ

พระนิตโช เป็นบุตรบุญธรรมของ โทขิ โจนิน ศิษย์ของพระนิชิเรน ในวัยเด็กได้ศึกษาหลักธรรมของนิกายเทียนไท้ แต่ได้หันมาเป็นศิษย์ของพระนิชิเรนตามคำแนะนำของ โทขิ โจนิน ผู้เป็นบิดาบุญธรรม และยังได้ติดตามบิดาไปถึง เกาะซาโดะ เพื่อพบพระนิชิเรน เขาได้ช่วยเหลือพระนิกโคในการสร้างวัดฮนมนจิ และเป็นลูกศิษย์ของพระนิกโคในภายหลัง