เปิดเมนูหลัก

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

Dhamma Cakra.svg สถานีย่อย


Dharmacakra flag (Thailand).svg
ประวัติศาสนาพุทธ

ศาสดา

พระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)

จุดมุ่งหมาย
นิพพาน
พระรัตนตรัย

พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์

หลักปฏิบัติ
ศีล · สมาธิ · ปัญญา
สมถะ · วิปัสสนา
บทสวดมนต์
คัมภีร์
พระไตรปิฎก
พระวินัยปิฎก · พระสุตตันตปิฎก · พระอภิธรรมปิฎก
หลักธรรม
ไตรลักษณ์ · อริยสัจ 4 · มรรค 8 · ปฏิจจสมุปบาท · มงคล 38
นิกาย
เถรวาท · มหายาน · วัชรยาน
สังคม
ปฏิทิน · บุคคล · วันสำคัญ · ศาสนสถาน
การจาริกแสวงบุญ
สังเวชนียสถาน ·
การแสวงบุญในพุทธภูมิ
ดูเพิ่มเติม
คำศัพท์
หมวดหมู่ศาสนาพุทธ

พระนาคเสนเถระ (นาคหมายถึงพญานาค และเสนหมายถึงทหาร นาคเสนจึงหมายถึงทหารของพญานาค) บิดามารดาเป็นพราหมณ์[1] เมื่ออายุได้ 7 ขวบ บิดามารดาจึงให้เรียนไตรเพท อันเป็นวิชาของพราหมณ์ และได้บวชเป็นเณรในพระพุทธศาสนา ต่อมาอุปัชฌาย์เป็นพระเถระอยู่ที่วัดอโศการาม กรุงปาฏลีบุตร โดยพระโรหณะเป็นผู้อุปัชฌาย์ มีชีวิตอยู่ในราวปี พ.ศ. 390 เป็นผู้ตอบคำถามทางพุทธศาสนาที่ได้รับการบันทึกไว้โดย พระเจ้ามิลินท์ (เมนันเดอร์) กษัตริย์ อินโด-กรีก ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย (ปัจจุบันคือประเทศปากีสถาน) บทบันทึกการสนทนานี้เรียกว่า มิลินทปัญหา

มิลินทปัญหาแก้ไข

เกือบเป็นหลักสากลที่ว่า ข้อความนี้ถูกนำไปขยายความโดยผู้เขียนท่านอื่น ตามแบบ คำถาม และ คำตอบ ที่ได้บันทึกไว้ในต้นฉบับที่เก่ากว่า บันทึกที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างยาวมีถ้อยคำที่อาจเชื่อได้ว่าได้รับการเพิ่มเติมโดยนักเขียนรุ่นหลัง ข้อความกล่าวว่า พระนาคเสนเถระ ศึกษาพระไตรปิฏกมาจาก พระกรีก ชื่อ พระธรรมรักขิต และได้พิจารณาด้วยวิปัสสนากัมมัฏฐานจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้โดยคำแนะนำของ พระธรรมรักขิต ในมิลินทปัญหายังกล่าวถึง พ่อของพระนาคเสนเถระ ซึ่งเป็นพราหมณ์ชื่อโสณุตตระพรามหณ์ พระอาจารย์โรหณะ และ พระอาจารย์อัสสคุตเถระ แห่งวัตถิยะเสนาสน์ มิลิทปัญหานั้นมี 17 วรรค และบทอุปมาอีก 1 วรรค แต่ละวรรคประกอบด้วย 10 ถึง 15 คำถาม

ตำนานของไทยแก้ไข

ระบุไว้ว่า พระแก้วมรกตสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 500 โดยพระนาคเสนเถระ วัดอโศการาม กรุงปาฏลีบุตร ในแผ่นดินพระเจ้ามิลินท์ (เมนันเดอร์) และไม่มีประวัติอื่นใดของพระนาคเสนเถระอีกนอกจากในบันทึก มิลินทปัญหา

กิตติคุณแก้ไข

พระนาคเสนเถระจัดเป็น 1 ใน 18 พระอรหันต์ รูปเคารพของท่านเป็นพระสงฆ์สูงอายุเกาหูด้วยไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์การทำให้บริสุทธิ์ของความรู้สึกของการได้ยิน สาวกของพระพุทธศาสนาควรหลีกเลี่ยงการฟังเรื่องไร้สาระซุบซิบและอื่นๆ เพื่อว่าพวกเขาจะพร้อมเสมอที่จะได้ยินความจริง

อ้างอิงแก้ไข

  1. P. 196 Brahmins through the ages: their social, religious, cultural, political, and ... By Rajendra Nath Sharma