พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า

(เปลี่ยนทางจาก พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า)

เมื่อศาสนาพระอัตถทัสสีพุทธเจ้าอันตรธานไปแล้ว ในวรกัปเดียวกันนั้น พระพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของกัปนี้ได้อุบัติขึ้น ทรงมีพระนามว่า พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า

พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า
ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ประสูติสรณะราชอุทยาน กรุงสรณะ
สถานที่บรรลุธรรมโคนต้นพิมพิชาละ (ต้นมะกล่ำเครือ)
สถานที่ปรินิพพานพระวิหารเกสาราม กรุงสาลวดี
ฐานะเดิม
นามพระราชบิดาพระเจ้าสรณะ
นามพระราชมารดาพระนางสุนันทา
วรรณะเดิมกษัตริย์

พระประวัติแก้ไข

พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ทรงประสูติในราชตระกูลกษัตริย์แห่งกรุงสรณะ ทรงมีพระราชบิดาพระนามว่า พระเจ้าสรณะ พระราชมารดาพระนามว่า พระนางสุนันทาราชเทวี ขณะที่ทรงประสูติกล่าวกันว่า ความ ไม่ชอบธรรมในการตัดสินคดีขณะนั้นต่างเสื่อมหายไปหมด เหลือไว้เพียงความยุติธรรม พระราชบิดาและพระราชมารดา พระธรรมทัสสีกุมาร

พระธรรมทัสสีกุมาร ทรงเจริญพระชันษาขึ้นตามลำดับ พระองค์ทรงครองปราสาท ๓ หลัง ชื่อ อรชะ วิรชะ และสุทัสสนะ มีพระนางวิจิโกฬิราชเทวี เป็นพระอัครมเหสี ทรงมีนางสนมนารีแวดล้อม ๒๒๐,๐๐๐ นาง ทรงครองราชสมบัติอยู่ ๘,๐๐๐ ปี เมื่อพระนางวิจิโกฬิราชเทวี ทรงประสูติพระโอรส พระนามว่า ปุญญวัฒนกุมาร พระธรรมทัสสีกุมารทรงทอดพระเนตร เทวทูต ๔ จึงได้อธิษฐานเสด็จออกบรรพชา ปราสาทสุทัสสนะของพระองค์จึงลอยขึ้นไปกลางอากาศ มีมนุษย์ออกบวชตามเสด็จ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ

พระธรรมทัสสีกุมารทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอยู่ ๗ วัน ได้รับข้าวมธุปายาสที่ พระนางวิจิโกฬิ ถวายและทรงรับหญ้าคา ๘ กำ ที่ สิริวัฒนมานพ นำมาถวาย ทรงปูลาดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ชื่อ ต้นพิมพิชาละ ต้นมะกล่ำเครือ เป็นโพธิบัลลังก์ กว้าง ๕๓ ศอก และได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเที่นั้น

หลังจากนั้น พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ทรงยั้งอยู่ ณ พระมหาโพธิ์เป็นเวลา ๗ สัปดาห์ จึงทรงเสด็จไปที่ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ที่พระสงฆ์ที่บวชตามพระองค์พำนักอยู่ ทรงประกาศพระธรรมจักร พระภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ ได้บรรลุธรรมทั้งหมดในคราวนั้น

ธรรมาภิสมัยในพุทธกาลของพระธรรมทัสสีพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้น ๓ วาระ คือ

 • ครั้งที่ ๑ แสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่พระภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ โกฏิ
 • ครั้งที่ ๒ แสดงธรรมครั้งทรงสั่งสอนสัญชัยฤษีและบริวาร ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่เทวดา ๙๐ โกฏิ
 • ครั้งที่ ๓ แสดงธรรมครั้งท้าวสักกเทวราชพร้อมทั้งบริษัทเข้าเฝ้า ธรรมาภิสมัยบังเกิดแก่สัตว์ ๘๐ โกฏิ

พระสาวกและบุคคลสำคัญแก้ไข

พระอัครสาวกแก้ไข

 • ปทุมเถระ
 • พระปุสสเทวเถระ

พระอัครสาวิกาแก้ไข

 • พระเขมาเถรี
 • พระสัจจนามาเถรี

พระอุปัฐากแก้ไข

 • พระสุเนตตะ

อัครอุบาสกแก้ไข

 • สุภัททอุบาสก
 • กฎิสสหอุบาสก

อัครอุบาสิกาแก้ไข

 • สาฬิสาอุบาสิกา
 • กฬิสสาอุบาสิกา

พระธรรมทัสสีพุทธเจ้า ทรงมีพระวรการสูง ๘๐ ศอก พระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุ ทรงดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี ณ วิหารเกสาราม กรุงสาลวดี พระธาตุของพระองค์บรรจุในเจดีย์ สูง ๓ โยชน์ ณ เกสาราม ศาสนาของพระองค์ดำรงค์อยู่ได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปี จึงอันตรธานสิ้น


ความเกี่ยวข้องกับพระศรีศากยมุนีโคตมพุทธเจ้าแก้ไข

ในยุคของพระธรรมทัสสีพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์โคตมะได้เป็น ท้าวสักกเทวราชนามว่า " ท้าวสักกปุรินททะ" ได้บูชาพระพุทธเจ้าธรรมทัสสีด้วยดอกไม้และของหอมจากสวรรค์ และบรรเลงทิพยดนตรีถวายพระพุทธองค์ พระธรรมทัสสีพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่า

ล่วงไป ๑,๘๐๐ กัป ท้าวสักกปุรินททะ ผู้นี้จักเป็นพระพุทธเจ้า พระนามว่า โคตมะ

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

ก่อนหน้า พระธัมมทัสสีพุทธเจ้า ถัดไป


พระอัตถทัสสีพุทธเจ้า
100,000 ปี
  พระพุทธเจ้าในอดีต องค์ที่ ๑๗
(100,000 ปี)
  พระสิทธัตถพุทธเจ้า
(100,000 ปี)