วิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พรรควิก)

วิก อาจจะหมายถึง

ทับศัพท์จาก Whigแก้ไข

พรรคการเมืองหรือฝักฝ่ายในสหราชอาณาจักรแก้ไข

พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาแก้ไข

ทับศัพท์จากคำอื่นแก้ไข