วิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก พรรควิก)

วิก อาจจะหมายถึง

ทับศัพท์จาก Whig แก้

พรรคการเมืองหรือฝักฝ่ายในสหราชอาณาจักร แก้

พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกา แก้

ทับศัพท์จากคำอื่น แก้