พทาเลท (pronounced /ˈθæˌlts/, tha-layts , หรือ พทาเลท เอสเทอร์, เป็นเอสเทอร์ของกรดพทาเลท ส่วนมากใช้ในกระบวนการผลิตพลาสติกส์เพื่อเิพิ่มคุณสมบัติด้านความยืดยุ่น โปรงใส ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน พทาเลทถูกใช้เพื่อให้พีวีซีมีความยืดหยุ่น พทาเลทกำลังถูกเลิกใช้ในหลายประเทศ เช่น อเมริกา แคนนดา และสหาภาพยุโรป เนื่องจากการส่งผลต่อสุขภาพ

General chemical structure of phthalates. (R and R' are general placeholders)

ตารางแสดงสารพทาเลทที่ใช้ส่วนมากแก้ไข

ชื่อ ตัวย่อ สูตรโครงสร้าง น้ำหนักโมเลกุล CAS No.
Dimethyl phthalate DMP C6H4(COOCH3)2 194.18 131-11-3
Diethyl phthalate DEP C6H4(COOC2H5)2 222.24 84-66-2
Diallyl phthalate DAP C6H4(COOCH2CH=CH2)2 246.26 131-17-9
Di-n-propyl phthalate DPP C6H4[COO(CH2)2CH3]2 250.29 131-16-8
Di-n-butyl phthalate DBP C6H4[COO(CH2)3CH3]2 278.34 84-74-2
Diisobutyl phthalate DIBP C6H4[COOCH2CH(CH3)2]2 278.34 84-69-5
Butyl cyclohexyl phthalate BCP CH3(CH2)3OOCC6H4COOC6H11 304.38 84-64-0
Di-n-pentyl phthalate DNPP C6H4[COO(CH2)4CH3]2 306.40 131-18-0
Dicyclohexyl phthalate DCP C6H4[COOC6H11]2 330.42 84-61-7
Butyl benzyl phthalate BBP CH3(CH2)3OOCC6H4COOCH2C6H5 312.36 85-68-7
Di-n-hexyl phthalate DNHP C6H4[COO(CH2)5CH3]2 334.45 84-75-3
Diisohexyl phthalate DIHxP C6H4[COO(CH2)3CH(CH3)2]2 334.45 146-50-9
Diisoheptyl phthalate DIHpP C6H4[COO(CH2)4CH(CH3)2]2 362.50 41451-28-9
Butyl decyl phthalate BDP CH3(CH2)3OOCC6H4COO(CH2)9CH3 362.50 89-19-0
Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP, DOP C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2 362.50 117-81-7
Di(n-octyl) phthalate DNOP C6H4[COO(CH2)7CH3]2 390.56 117-84-0
Diisooctyl phthalate DIOP C6H4[COO(CH2)5CH(CH3)2]2 390.56 27554-26-3
n-Octyl n-decyl phthalate ODP CH3(CH2)7OOCC6H4COO(CH2)9CH3 390.56 119-07-3
Diisononyl phthalate DINP C6H4[COO(CH2)6CH(CH3)2]2 418.61 28553-12-0
Di(2-Propyl Heptyl) phthalate DPHP C6H4[COOCH2CH(CH2CH2CH3)(CH2)4CH3]2 418.61 53306-54-0
Diisodecyl phthalate DIDP C6H4[COO(CH2)7CH(CH3)2]2 26761-40-0
Diundecyl phthalate DUP C6H4[COO(CH2)10CH3]2 446.66 3648-20-2
Diisoundecyl phthalate DIUP C6H4[COO(CH2)8CH(CH3)2]2 474.72 85507-79-5
Ditridecyl phthalate DTDP C6H4[COO(CH2)12CH3]2 474.72 119-06-2
Diisotridecyl phthalate DIUP C6H4[COO(CH2)10CH(CH3)2]2 530.82 68515-47-9