แผนภูมิเพดิกรี (pedigree chart) เป็นแผนภูมิอย่างหนึ่ง แสดงถึงการเกิดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างหนึ่งๆ ของยีนหรือสิ่งมีชีวิตในเชื้อสายวงศ์ตระกูล รุ่นต่อรุ่น ส่วนใหญ่ใช้ในมนุษย์

Pedigree of horse Shagya IX b. 1895
Geneticist working with a pedigree

พงศาวลี หมายถึง แผนลำดับเครือญาติ หรือ แผนภูมิเครือญาติ บางคนใช้ว่า สาแหรกเครือญาติ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า family tree[1]

อ้างอิง

แก้