โปรดเปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ en:MediaWiki:Guidedtour-tour-twa7.js

// The Wikipedia Adventure Mission 7

( function ( window, document, $, mw, gt ) {

//automatic api:edit function to send yourself messages 
function sendMessage( targetPage, msgPage, linkTo ) {
	var api = new mw.Api();
	api.get( {
		'action' : 'query',
		'titles' : msgPage,
		'prop'  : 'revisions|info',
		'intoken' : 'edit',
		'rvprop' : 'content',
		'indexpageids' : 1
	} ).done( function (result) {
		result = result.query;
		var page = result.pages[result.pageids[0]];
		var text = page.revisions[0]['*'];
		api.post( {
			'action' : 'edit',
			'title' : targetPage,
			'appendtext' : "\n" + text,
			'summary' : 'ข้อความใหม่ (สร้างโดยอัตโนมัติโดย [[WP:The Wikipedia Adventure|The Wikipedia Adventure]])',
			'token' : page.edittoken
		} ).done( function () {
			window.location.href = linkTo;
		} );
	} );
}

// Fail gracefully post-save but not postedit
var postEditButtons = [];
if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
    postEditButtons.push( {
        name: 'Click here to go back and make an edit',
        onclick: function() {
            window.location.href = new mw.Uri().extend( { action: 'edit' } ).toString();
        }
    } );
}

// Fail gracefully post-save but not postedit for visual editor
var postEditButtonsVisual = [];
if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
    postEditButtonsVisual.push( {
        name: 'กลับไปกันเถอะ',
        shouldLog: true,
        onclick: function() {
            window.location.href = window.location.href +
"?veaction=edit";
        }
    } );
}


gt.defineTour( {
    name: 'twa7',
    shouldLog: true,
    steps: [ {

        //1
        title: 'มาดูกันว่ามีอะไรใหม่! ',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>พวกเรากำลังจะเริ่มต้นที่ดีด้วยบทความเกี่ยวกับโลก<br><br>',
        overlay: true,
        onShow: gt.parseDescription,
        buttons: [ {
            name: 'มุ่งหน้าสู่โลก*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth/2', 'Wikipedia:TWA/Earth/4' , mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=2'); }      
        } ],
		    allowAutomaticOkay: false,
 
    }, {
        //2
        title: 'โอ้ มีการเพิ่มเติมแก้ไขที่น่าสนใจ',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>มันเกิดขึ้นได้อย่างไร?<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/1/Start' ) + '?tour=twa7&step=1'     
        } , {
            name: 'เราสามารถดูได้จากประวัติการแก้ไข',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Earth/History/2' ) + '?tour=twa7&step=3'
 
        } ],
        allowAutomaticOkay: false,
 
    }, {
        //3
        title: 'ประวัติของโลก',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>นี่คือความร่วมมือกันบนโลก<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=2'     
        } , {
            name: 'Pretty neat, huh?',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=4'   
        } ],
        
 
    }, {

        //4
        title: 'วิกิ วิกิ!',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ชื่อวิกิพีเดีย มาจากภาษาฮาวาย วิกิ ที่แปลว่ารวดเร็ว<br><br> วิกิทำให้ผู้คนจากทั่วโลกสามารถร่วมมือกันทำงานได้ในเวลาเดียวกัน และเมื่อผู้คนทำงานร่วมกัน สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
		    buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/Earth/History/2' ) + '?tour=twa7&step=3'     
        } , {
            name: 'แต่ทำยังไงให้มัน"ใช้งานได้"?',
            action: 'next'   
        } ],    }, {
        //5
        title: 'การทำงานของวิกิพีเดีย',
        description: '<br>ทำไมสิ่งที่เปิดเสรียังเชื่อถือได้?<br><br>วิกิพีเดียทำงานได้เพราะว่าการแก้ไขต่างๆ ผ่านการตรวจสอบของคอมพิวเตอร์และมนุษย์<br><br> บอตจะทำงานอัตโนมัติเพื่อย้อนการแก้ไขที่น่าสงสัย และมีคนอีกนับพันที่คอยจับตาการแก้ไขใหม่ และคนอ่านนับล้านที่สามารถอ่านแล้วตัดสินได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด<br><br> คนส่วนใหญ่มีจิตใจอยากช่วยเหลือ และมีอีกมากที่อยากทำความดีมากกว่าจะทำลาย นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมวิกิพีเดียจึงอยู่ได้ถึงทุกวันนี้',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
         buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=4'     
        } , {
            name: 'กฎของ Linus?',
            action: 'next'   
        } ],

    }, {
        //6
        title: 'กฎของ Linus',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>มีงานวิจัยแสดงว่าวิกิพีเดียมีความถูกต้องเทียบเท่ากับสารานุกรมอื่น แต่ว่าความผิดพลาดของวิกิพีเดียได้รับการแก้ไขเร็วกว่า<br><br>เราเป็นเครื่องยืนยันหลักการของนักเขียนโปรแกรมที่ว่า:<br><br><b>"With enough eyeballs, all bugs are shallow"</b>.<br><br> พูดอีกนัยหนึ่งคือ <i>เราทุกคน</i> ทำให้ <i>ทุกสิ่ง</i> เป็นไปได้</br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=5'     
        } , {
            name: 'นำโลกก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=7'   
        } ],	

}, {
        //7
        title: 'โลกยังต้องการการตกแต่งเพิ่มเติม',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>กระบวนการความร่วมมือกันช่วยเพิ่มเนื้อหาและสีสันให้กับโลก แม้ว่าจะดูดีแล้ว แต่ว่าโลกก็ยังต้องเพิ่มเติมอีกหลายอย่าง<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=6'     
        } , {
            name: 'Spruce up Earth',
            action: 'next'
        } ],	


} , {
        //8
        title: 'บทความควรจะดูดี',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>เราสามารถช่วยกันทำให้บทความดูดีขึ้นได้ ด้วยการสร้างหัวเรื่องย่อย<br><br>เมื่อบทความยาวขึ้น เราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ทำให้อ่านได้ง่ายและดูเรียบร้อย สารบัญจะถูกสร้างโดยอัตโนมัติถ้ามีหัวเรื่องย่อยมากเพียงพอ<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=7'     
        } , {
        	  name: 'เพื่มหัวเรื่องย่อย!',
            action: 'next',
            } ],
        allowAutomaticOkay: false
				
} , {

        //9
        title: 'กดเพื่อแก้ไข',
        description: '<br>คลิกแก้ไขเพื่อเพิ่ม ส่วนอื่นๆ<br><br>',
        attachTo: '#ca-edit',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=8'     
        } ],
        shouldSkip: function() {
            return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
        }

    }, {
        //10
        title: 'เพิ่มชื่อหัวเรื่องย่อย',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>เริ่มต้นด้วยการไฮไลต์ข้อความที่จะเป็นหัวเรื่อง "รูปร่างลักษณะและโครงสร้าง"<br><br>จากนั้นคลิก ขั้นสูง ในแถบเครื่องมือ ซึ่งจะมีเมนูหัวเรื่อง คุณจะต้องเลือกใช้หัวเรื่องลำดับที่ 2<br><br>ทำเช่นเดียวกันกับหัวเรื่องอื่นๆ :<br>1)ลักษณะรูปร่างและโครงสร้าง<br>2)แผ่นธรณีภาคการแปรสัณฐาน <br>3) พื้นที่ผิว<br>4) บรรยากาศ<br>5) สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และ วัฎจักรของน้ำ <br>6) วงโคจรและการหมุน <br>7) แหล่งอ้างอิง<br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=9'     
        } , {
        	  name: 'เพิ่มหัวเรื่อง',
            action: 'next',
            } ],

 }, {
        //11
        title: 'บันทึกสำหรับอนาคต',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ในภาษาอังกฤษเราจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่เฉพาะตัวแรกในหัวเรื่องเท่านั้น ยกเว้นหากเป็นคำนามเฉพาะ<br><br>คุณสามารถมีหัวเรื่องย่อยในลำดับรองลงไปโดยกดที่หัวเรื่องหลักลำดับที่ 3 หรือ 4 หรือ 5 ซึ่งจะอยู่ภายใต้หัวเรื่องลำดับน้อยกว่า<br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=10&action=edit'     
        } , {
        	  name: 'เข้าใจแล้ว',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //12
        title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
        description: '<br>บอกให้คนอื่นรู้ว่าคุณ "Added section headings".<br><br>เมื่อพร้อมแล้วก็กดบันทึก',
	      attachTo: '#wpSave',
        position: 'bottom',
        autoFocus: 'yes',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=11&action=edit'     
        }],
        shouldSkip: function() {
            return gt.isPostEdit();
        },
        buttons: postEditButtons

} , {
        //13
        title: 'ก้าวหน้าต่อไป',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>บทความดูดีขึ้นเยอะ แม้จะมีเพียงการจัดรูปแบบอย่างง่าย<br><br>เรามาเชื่อมโยงโลกกับส่วนอื่นๆ ของจักรวาลด้วยวิกิลิงก์กันดีกว่า เช่นเดียวกับที่คุณสร้างลิงก์ในหน้าผู้ใช้ของคุณ<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=12&action=edit'     
        }, {
        	  name: 'Wikilink it',
            action: 'next',
            } ],
        allowAutomaticOkay: false
				
} , {

        //14
        title: 'กดแก้ไข',
        description: '<br>กดแก้ไขเพื่อเพิ่มวิกิลิงก์<br><br>',
        attachTo: '#ca-edit',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=13'     
        }],
        shouldSkip: function() {
            return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
        }

    }, {
        //15
        title: 'เพิ่มวิกิลิงก์',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>นี่เป็นรายการของคำที่เราจะเพิ่มวิกิลิงก์<i>ภายในเนื้อความย่อหน้า</i> ของแต่ละส่วน:<br><br>*รูปร่างลักษณะและโครงสร้าง: <b>circumference</b><br>*การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค: <b>การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค</b> (แค่การอ้างถึงครั้งแรก)<br>*พื้นผิว: <b>การขยายตัวของเมืองสู่ หัวเมืองใหญ่ๆ</b><br>*บรรยากาศ: <b>แก็สมีเทน</b><br>*สภาพอากาศ ภูมิอากาศ และ วัฎจักรของน้ำ: <b>การพาความร้อน</b><br>*วงโคจรและการหมุน: <b>แขนนายพราน</b> <br><br>เน้นข้อความทีละครั้งในบทความนี้ และคลิกที่ [[File:Vector_toolbar_insert_link_button.png]] ปุ่มกดบนแถบเครื่องมือและคลิก INSERT LINK.<br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=14&action=edit'     
        }, {
        	  name: 'เพิ่ม Wikilinks',
            action: 'next',
            } ],

 }, {
        //16
        title: 'ข้อความอื่นๆ สำหรับอนาคต',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>พวกเราเพิ่ม wikilinks ที่เข้าประเด็นและเงื่อนไขสำคัญในบทความ ดังนั้นผู้คนสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น คุณไม่ต้องการ Wikilink *ทุกสิ่ง* แค่พิเศษและตรงตามแนวความคิด<br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=15&action=edit'     
        }, {
        	  name: 'ได้รับแล้ว',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //17
        title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
        description: '<br>ทำให้พวกเขารู้ว่า "เพิ่ม wikilinks ให้เข้าประเด็นและมีแง่ที่เป็นเอกลักษณ์"<br><br>แล้วบันทึกเมื่อคุณพร้อม',
	      attachTo: '#wpSave',
        position: 'bottom',
        autoFocus: 'yes',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=16&action=edit'     
        }],
        shouldSkip: function() {
            return gt.isPostEdit();
        },
        buttons: postEditButtons

} , {
        //18
        title: 'ดีมาก!',
        description: 'NEW TOOL EARNED: <b>เหรียญตรา WikiLinker</b><center>[[File:TWA badge 12.png|250px|link=]]</center><br>หลายๆคนคงจะยุ่งมาทั้งวันกับการเรียนเกี่ยวโลกและวิชาอื่นๆที่สัมพันธ์กัน<br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=17&action=edit'     
        } , {
            name : 'ในขณะนี้ โลกจำเป็นต้อง...*',
            onclick: function() {sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/13template2' , mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=19'); } 
        } ],
        allowAutomaticOkay: false

} , { 

        //19
        title: 'หืม...',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบทความนี้ที่หายไป? ภาพที่ชัดเจนและมีความเกี่ยวข้องจะทำให้ผู้อ่านดื่มด่ำกับรางวัลพิเศษางการศึกษาที่มาจากบทความที่อ่าน พวกเราได้รับจากที่ไหน?<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=18'     
        } , {
        	  name: 'อิรสะ',
            action: 'next',
            } ],
        allowAutomaticOkay: false
	

    }, {
        //20
        title: 'สิ่งที่เรามีร่วมกัน',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>รูปถูกเก็บไว้บนเว็บไซค์พี่น้องของวิกิพีเดีย<br>วิกิมีเดีย คอมมอนส์</b>.<br><br> คุณเห็นว่า วิกิพีเดียเป็นส่วนของ <b>ขบวนการวิกิพีเดีย</b> มีโปรเจ็คทั้งหมด 18 โปรเจ็คที่สนใจความรู้ที่ปราศจากเงื่อนไขในแนวทางที่ต่างกัน และไม่ใช่เฉพาะข้อมูลความรู้ที่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ เป็นข้อมูลความรู้ที่หลากหลายมากมาย กว่า 1000 ภาษาเช่นกัน!<br><br>The <b>มูลนิธิวิกิมีเดีย</b> ใน ซาน ฟรานซิโก ได้พัฒนาเทคโนโลยี การระดมทุน และการช่วยเหลือทางด้านการสื่อสารด้วยทุนและโปรแกรมต่างๆ<br><br>',
        overlay: true,
        onShow: gt.parseDescription,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=19'     
        } , {
        	  name: 'เรียบร้อย!',
            action: 'next',
            } ],

 }, {
        //21
        title: 'ขุมทรัพย์คอมมอนส์',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>คอมมอนส์ มีชื่อเสียงสำหรับการเก็บรูปภาพ ไฟล์เสียง และวิดีโอ นอกจากนั้นยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน... มากกว่า16 ล้านไฟล์!<br><br>ทุกคนสามารถใช้รูปเหล่านี้ได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการปรับแต่ง หรือแม้กระทั้งขาย! แค่ตรงตามเนื้อหาของวิกิพีเดีย :)<br><br> ตรวจสอบที่หน้าโลกสนทนา อาจจะมีใครบางคนมีรูปแนะนำสำหรับคุณได้ <br><br>',
        overlay: true,
        onShow: gt.parseDescription,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=20'     
        } , {
            name: 'ดูที่บทสนทนา*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "โปรดล็อกอิน." );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/Talk/5' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa7&step=22'); }      
        } ],
        allowAutomaticOkay: false,

}, {
        //22
        title: 'การเพิ่มภาพ',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div> โอเค กลับไปที่โลกกันเถอะและเพิ่มรูปที่ดีเหล่านี้ ฉันจะแสดงให้คุณดูว่าทำอย่างไร <br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=21'     
        } , {
            name: 'เพิ่มพวกมัน',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=23'   
        } ],       

} , {

        //23
        title: 'กดแก้ไข',
        description: '<br>กดแก้ไขเพื่อเพิ่มรูปภาพ<br><br>',
        attachTo: '#ca-edit',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=22'     
        } ],
        shouldSkip: function() {
            return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
        }

} , {
        //24
        title: 'ลองเพิ่มรูปภาพดูสิ มันง่ายมากๆ!',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>เริ่มแรกคัดลอกชื่อไฟล์: <b>The Blue Marble.jpg</b><br><br> ในตอนนี้ คลิกเม้าส์ของคุณภายใต้ส่วนหัวข้อแรก (รูปร่างลักษณะและโครงสร้าง)<br><br> ดังนั้นจึงคลิกที่ [[File:Vector_toolbar_insert_image_button.png]] ด้านบน <i>left</i> ของแถบเครื่องมือที่รูปคล้ายคึงกับต้นไม้ภายใต้ดวงอาทิตย์ตกดิน<br><br> สุดท้ายนี้ วางลงในกล่องชื่อไฟล์และเพิ่มรูปเข้าไป<br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=23'     
        } , {
        	  name: 'เพิ่มรูปแรก',
            action: 'next',
            } ],

} , {

        //25
        title: 'รูปอื่นๆอีก',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ใช้ส่วนที่เหลือของรูปจาก GaiaGirl คัดลอกแต่ละชื่อไฟล์และเพิ่มมันลงในบทความพร้อมกับกดปุ่ม IMAGE แค่หนึ่งครั้ง ค้านล่างแต่ละส่วนหัวข้อของบทความ(ยกเว้นแหล่งอ้างอิง):<br><br>Bachalpseeflowers.jpg<br>Sunset in El Porto, California (8074300769).jpg <br>Polarlicht 2.jpg <br>Red eyed tree frog edit2.jpg <br>Schoolgirls in Bamozai.JPG<br><br>',
        overlay: false,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        onShow: gt.parseDescription,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=24&action=edit'     
        } , {
        	  name: 'รูปทั้งหมดที่ถูกเพิ่ม!',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //26
        title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
        description: '<br>ทำให้พวกเขารู้ว่าคุณ "เพิ่มหลายๆรูปของ ธรรมชาติของโลก สิ่งมีชีวิต และสรรพสิ่ง"<br><br>แล้วบันทึกเมื่อคุณพร้อม<br><br>',
	      attachTo: '#wpSave',
        position: 'bottom',
        autoFocus: 'yes',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=25&action=edit'     
        }],
        shouldSkip: function() {
            return gt.isPostEdit();
        },
        buttons: postEditButtons

}, {
        //27
        title: 'ว้าว',
        description: 'NEW TOOL EARNED: <b>Illustrator Badge</b><center>[[File:TWA badge 12.png|250px|link=]]</center><br>ลองดูที่สิ่งที่คุณทำ อะไรคือความสวยงามของโลกที่คุณสร้าง<br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=26&action=edit'     
        } , {
            name: 'ใช้เวลาสนุกกับมัน*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/14template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=28'); } 
        } ],

}, {
        //28
        title: 'คุณ.',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>คุณยกระดับใหม่ในพีระมิดความรู้ ใน the temple ของโลก ต้น redwood ในป่าของวัฒนธรรมและอารยธรรม ชิงช้าสวรรค์ที่ในงานเทศกาลของความเป็นมนุษย์...<br><br> คุณได้รับความคิด...! และคุณได้รับข้อความใหม่!<br><br>',
        overlay: true,
        onShow: gt.parseDescription,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth/2' ) + '?tour=twa7&step=27'     
        } , {
            name: 'ตรวจสอบข้อความของคุณ*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA', 'Wikipedia:TWA/MyTalk/8' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa7&step=29'); }      
        } ],
        allowAutomaticOkay: false,

}, {
        //29
        title: ':-)',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div> มันรู้ดีที่ได้สังเกตเห็น ได้รับการยอมรับ และ ได้รับการยอมรับ สำหรับ ผลงานของคุณ<br><br>พวกเราเรืยกสิ่งนั้น <b>WikiLove</b> และเมื่อคุณเห็นใครบางคนกำลังทำสิ่งที่ดี คุณความบอกพวกเขา! มันง่ายมากถ้าคุณแค่คลิดที่ HEART ที่ด้านบนเพจของผู้ใช้คนอื่นๆ<br><br> ฉันชอบที่นี่ ฉันหวังว่าคุณจะรู้สึกเหมือนฉันเช่นกัน ฉันภูมิใจในตัวคุณ และฉันคิดว่าคุณพร้อมแล้ว<br><br>',
        overlay: false,
        onShow: gt.parseDescription,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/Start' ) + '?tour=twa7&step=28'     
        } , {
            name: 'ไปสำรวจกัน*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "Please login." );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/15template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/7/End' ) + '?tour=twa7&step=30'); }      
        } ],

} , {
        //30
        title: 'The Wikipedia Adventure เริ่มขึ้นแล้ว',
        description: '<div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>คุณสามารถเปลี่ยนโลกได้ จงก้าวไปเพื่อทำให้โลกใบนี้เป็นโลกที่ดีขึ้น เราจะพบกันใหม่ที่นั้น!<div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: true,
	      buttons: [ {
	    	    name: 'ขอแสดงความยินดี!!',
            action: 'end'
        } ],
        allowAutomaticOkay: false
		    
}]

} );
 
} (window, document, jQuery, mediaWiki, mediaWiki.guidedTour ) ) ;