โปรดเปรียบเทียบกับต้นฉบับภาษาอังกฤษที่ en:MediaWiki:Guidedtour-tour-twa6.js

// The Wikipedia Adventure Mission 6

( function ( window, document, $, mw, gt ) {
 
//automatic api:edit function to send yourself messages
function sendMessage( targetPage, msgPage, linkTo ) {
	var api = new mw.Api();
	api.get( {
		'action' : 'query',
		'titles' : msgPage,
		'prop'  : 'revisions|info',
		'intoken' : 'edit',
		'rvprop' : 'content',
		'indexpageids' : 1
	} ).done( function (result) {
		result = result.query;
		var page = result.pages[result.pageids[0]];
		var text = page.revisions[0]['*'];
		api.post( {
			'action' : 'edit',
			'title' : targetPage,
			'appendtext' : "\n" + text,
			'summary' : 'ข้อความใหม่ (สร้างโดยอัตโนมัติโดย [[WP:The Wikipedia Adventure|The Wikipedia Adventure]])',
			'token' : page.edittoken
		} ).done( function () {
			window.location.href = linkTo;
		} );
	} );
}
 
// Fail gracefully post-save but not postedit
var postEditButtons = [];
if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
    postEditButtons.push( {
        name: 'คลิกที่นี่เพื่อย้อนกลับไปทำการแก้ไข',
        onclick: function() {
            window.location.href = new mw.Uri().extend( { action: 'edit' } ).toString();
        }
    } );
}

// Fail gracefully post-save but not postedit for visual editor
var postEditButtonsVisual = [];
if ( mw.config.get( 'wgAction' ) === 'view' && !gt.isPostEdit() ) {
    postEditButtonsVisual.push( {
        name: 'ย้อนไปแก้ไข',
        onclick: function() {
            window.location.href = window.location.href +
"&veaction=edit";
        }
    } );
}

gt.defineTour( {
    name: 'twa6',
    shouldLog: true,
    steps: [ {

        //1
        title: 'เข้ามาร่วมมือกัน',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>ไปที่หน้าพูดคุยของบทความที่ GaiaGirl เขียนสรุปบทความจากวารสาร Science and Nature<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: true,
        buttons: [ {
            name: 'ไปยังหน้าอภิปรายของโลก*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/Talk/2' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=2'); }      
        } ],
		    allowAutomaticOkay: false
 
    }, {
        //2
        title: 'ข้อมูลใหม่ที่น่าสนใจ',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>เพิ่มข้อมูลลงในบทความ<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/Start' ) + '?tour=twa6&step=1'     
        } , {
            name: 'ไปยังบทความโลก',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=3'   
        } ],
        allowAutomaticOkay: false,
 
    }, {
        //3
        title: 'กดแก้ไข',
        description: '<br>กดแก้ไขเพื่อจะได้ส่งเนื้อหาสรุปลงไป<br><br>',
        attachTo: '#ca-edit',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=2'     
        } ],
        shouldSkip: function() {
            return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
        }
 
    }, {

        //4
        title: 'เพิ่มข้อความต่อไปนี้!',
        description: '<br><small>มีหลักฐานแสดงว่าโลกก่อกำเนิดขึ้นราว 4.5 พันล้านปีมาแล้ว สิ่งมีชีวิตบนโลกได้เปลี่ยนแปลงอากาศ (บรรยากาศ) ไปอย่างสิ้นเชิง สิ่งนี้เรียกว่าbiosphere. 71% ของผิวเล็กปกคลุมด้วยมหาสมุทรน้ำเค็ม โลกเป็นแห่งเดียวในสุริยจักรวาลที่พบว่ามีน้ำอยู่ในสถานะของเหลว ส่วนที่เหลือ 29% ของโลกประกอบด้วยด้วยแผ่นดินและหิน ซึ่งมีรูปร่างเป็นและเกาะ โลกมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุอื่นในสุริยจักรวาล โดยเฉพาะดวยอาทิตย์และดวงจันทร์ โลกเดินทางรอบด้วยอาทิตย์ทุก 365.25 วัน โลกหมุนรอบด้วยเองหนึ่งรอบเรียกว่าหนึ่ง<i>วัน</i>และโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเรียกว่าหนึ่ง<i>ปี</i> จึงเป็นที่มาของ 365 วันในหนึ่งปี ยกเว้นในปีอธิกสุรทินจะมีวันเพิ่มมาในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งปีอธิกสุรทินจะเกิดขึ้นทุก 4 ปี</small><br><br>',
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
		    buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=3'     
        } , {
		    	  name: 'เพิ่ม',
            action: 'next',
        } ],

    }, {
        //5
        title: 'คำอธิบายอย่างย่อและบันทึก',
        description: '<br>ทำให้พวกเขารู้ว่า "เพิ่มการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเพื่อทำให้แหล่งที่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและย้ายแท็กคลีนอัพออก".<br><br>แล้วบันทึกเมื่อคุณพร้อม<br><br>',
	      attachTo: '#wpSave',
        position: 'bottom',
        autoFocus: 'yes',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=4&action=edit'     
        } ],
        shouldSkip: function() {
            return gt.isPostEdit();
        },
        buttons: postEditButtons

    }, {
        //6
        title: 'มาดูอะไรนี่',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ข้อความใหม่มาถึงคุณอีกแล้ว!</br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
	      buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=5&action=edit'     
        } , {
            name: 'ตรวจดูข้อความของคุณ*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA', 'Wikipedia:TWA/MyTalk/6' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa6&step=7'); }      
        } ],

    }, {
        //7
        title: 'คำถามที่ดี',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>ฉันคิดว่าคุณได้รับข้อความใหม่..</br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=6'     
        } , {
            name: 'โหลดหน้าสนทนาอีกครั้ง*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA', 'Wikipedia:TWA/MyTalk/7' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa6&step=8'); }      
        } ],

}, {
        //8
        title: 'อะไรคือการอ้างอิง?',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div></div>ไปที่โลกกันและลองค้นหาดู!<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa6&step=7'     
        } , {
            name: 'ไปยังบทความโลก*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/cleanup' , mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=9'); }      
        } ],

} , {
        //9
        title: 'นั่นมันคืออะไร?',
        description: '<div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>คลีนอัพแท็กอันนั้นดูไม่ค่อยดีเลยนะ ไปดูที่หน้าสนทนากันเถอะ เพื่อดูว่ามันแปลว่าอะไร,
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big></big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA' ) + '?tour=twa6&step=8'
        } , {
            name: 'Take it to Talk*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/Talk/3' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=10'); }      
        } ],
        allowAutomaticOkay: false
				
} , {

        //10
        title: 'พร้อมที่จะตอบ Taggy',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div> ใจเย็นๆไว หายใจลึกๆ หายใจลึกเข้าไว้ <br><br>เราควรบอก Taggy ให้พวกเขารู้ว่าคุณเข้าใจนโยบายการแหล่งอ้างอิง และวิธีการเพิ่มข้อมูลของคุณ (ในไม่ช้าคุณก็จะรู้ว่าทำอย่างไร)?<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=9'     
        } , {
            name: 'ตอบกลับถึง Taggy!',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/Civil' ) + '?tour=twa6&step=11'
            } ],
        allowAutomaticOkay: false

    }, {
        //11
        title: 'ท้าทายตัวคุณเอง...',
        description: 'คำบอกใบ้: คุณสามารถเรียนรู้ได้จากการลองผิดลองถูกและ คุณสามารถลงมือลองทำใหม่ได้เสมอ!',
        attachTo:'#contentSub',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=10'     
        } ],
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false

}, {
        //12
        title: 'ดีมาก',
        description: 'เครื่องมือใหม่ที่ได้รับ: <b>Civility Badge</b><center>[[File:TWA badge 11.png|250px|link=]]</center><br>โหลดหน้าสนทนาโลกอีกครั้ง<br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/Civil' ) + '?tour=twa6&step=11' 
        }, {  
            name: 'โหลดอีกครั้ง*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User talk:' + mw.config.get( 'wgUserName' ) + '/TWA/Earth', 'Wikipedia:TWA/Earth/Talk/4' , mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=13'); }      
        } ],
        allowAutomaticOkay: false

}, {

        //13
        title: 'โอเค เราต้องมีเอกสารอ้างอิง',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>การอ้างอิงคือ การบ่งบอกแหล่งที่มาของข้อมูล<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#content.mw-body',
        position: 'bottom',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/Start' ) + '?tour=twa6&step=12' 
        }, {  
            name: 'Inline magic*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/11template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/Start' ) + '?tour=twa6&step=14'); }
        } ],
        allowAutomaticOkay: false

} , {
        //14
        title: 'อ้างอย่างไรและทำไมต้องอ้าง',
        description: '<br>ฉันจะแสดงการเพิ่มบทอ้างอิงลงในบทความ และวิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา<br><br>การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาจะแสดงในรูปแบบของตัวเลขในเนื้อหา และจะเชื่อมไปที่ส่วนท้ายสุดของบทความ<br><br>เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าส่วนไหนของบทความถูกนำมาจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyTalk/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=13' 
        } , {    
            name: 'ลองทำสิ่งนี้เลย',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=15'
            } ],

    }, {
        //15
        title: 'กดแก้ไข',
        description: '<br>คลิก แก้ไข เพื่อที่คุณจะเพิ่มการอ้าอิงแบบแทรกในเนื้อหา<br><br>',
        attachTo: '#ca-edit',
        position: 'bottom',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/Start' ) + '?tour=twa6&step=14' 
        } ],
        shouldSkip: function() {
            return gt.hasQuery( { action: 'edit' } );
        }

    }, {
       
        //16
        title: 'ขั้นตอนการอ้างอิง',
        description: '<br><div align="right">[[File:TWA_guide_right_top.png|link=]]</div>เริ่มจากคัดลอกการอ้างอิงจากแหล่งอ้างอิงนี้ลงไป<br><br><b>Gnawledge, O\'penn. "Planet Earth in the Balance of History". Science and Nature Journal. SandNjournal.com/Earthinthebalance. March 21, 2013. Retrieved {{currentdate}}.</b><br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=15' 
        } , { 
        	  name: 'คัดลอก',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //17
        title: 'อ้างเลย',
        description: '<br>เลื่อนเม้าส์ ไปที่หลังบรรทัดที่ต้องการจะเพิ่มอ้างอิง อย่าวางแหล่งอ้างอิงระหว่างประโยค<br><br>ในตอนนี้ให้กดที่ [[File:Toolbar_insert_reference.png]] บนแถบเครื่องมือการแก้ไข แล้ววางแหล่งอ้างอิงเลย!<br><br>After you\'ve วางเลย และกดที่ เพิ่ม<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=16&action=edit' 
        } , { 
        	  name: 'เพิ่ม',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //18
        title: 'เพิ่มรายการอ้างอิง',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div> เพื่อแสดงบทอ้างอิง เพิ่ม REFLIST<br><br> เอาเม้าส์ไปที่ปุ่มกดของกล่องแก้ไข<br><br>Type: <b><nowiki>{{reflist}}</nowiki></b><br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=17&action=edit' 
        } , { 
        	  name: 'เพิ่ม Reflist!',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //19
        title: 'ลบป้ายออก :)',
        description: '<br><div align="left">[[File:TWA_guide_left_top.png|link=]]</div>คุณแก้ไขปัญหาโดยการลบแท็กคลีนอัพ<br><br>ไปเพื่อค้นหาและลบมัน: <b><nowiki>{{Unreferenced}}</nowiki></b> จงหายไปซะ!<br><br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        attachTo: '#wpTextbox1', 
        position: 'bottomRight',
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=18&action=edit' 
        } , { 
        	  name: 'ย้าย!',
            action: 'next',
            } ],

} , {
        //20
        title: 'เพิ่มคำอธิบายอย่างย่อแล้วบันทึก',
        description: '<br>ทำให้พวกเขารู้ว่า "เพิ่มการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาเพื่อทำให้แหล่งที่ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและย้ายแท็กคลีนอัพออก"<br><br>แล้วบันทึกเมื่อคุณพร้อม<br><br>',
	      attachTo: '#wpSave',
        position: 'bottom',
        autoFocus: 'yes',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        allowAutomaticOkay: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=19&action=edit' 
        } ],
        shouldSkip: function() {
            return gt.isPostEdit();
        },
        buttons: postEditButtons

} , {
        //21
        title: 'ยอดเยี่ยม!',
        description: 'เครื่องมือใหม่ที่ได้รับ: <b>Citer Badge</b><center>[[File:TWA badge 12.png|250px|link=]]</center><br>ดูที่นั้น! คุณยังทมีฉันอยู่เสมอนะ ฉันชื่นชมในของฉัน—ฉันหมายถึงแหล่งอ้างอิงของคุณ. รู้สึกอย่างไรบ้างหล่ะ ดีใข่ไหม ฉันหวังว่านะ คุณควรจะดีใจเพราะคุณกำลังเรียนรู้ คุณกำลังจะเป็นผู้แก้ไขที่ดี! คุณทำให้ฉันประทับใจ คุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแก้ไข...นโยบาย...การสื่อสาร...แหล่งอ้างอิง...การชี้ทาง...<br>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
        buttons: [ {
            name: '<big>←</big>',
            action: 'externalLink',
            url: mw.util.getUrl( 'Special:MyPage/TWA/Earth' ) + '?tour=twa6&step=20&action=edit' 
        } , { 
            name: 'สิ่งต่อไป*',
            onclick: function() { if(!mw.config.get('wgUserName')){ alert( "กรุณาล็อกอิน" );  return;  } sendMessage( 'User:' + mw.config.get( 'wgUserName' ), 'Wikipedia:TWA/Badge/12template2' , mw.util.getUrl( 'Wikipedia:TWA/6/End' ) + '?tour=twa6&step=22'); }
        } ],
        allowAutomaticOkay: false

} , {
        //22
        title: 'ภารกิจที่ 6 เสร็จสมบูรณ์!',
        description: '<br>[[File:MacLeod, Kevin - Stringed Disco (short).ogg]]<br><b>เดินทางสู่ทางภารกิจที่ 7 ทักษะของคุณจำเป็นต้องใช้อีก!</b>',
        onShow: gt.parseDescription,
        overlay: false,
        closeOnClickOutside: false,
	      buttons: [ {
	      	  name: 'ขอแสดงความยินดี!',
            action: 'end'
        } ],
        allowAutomaticOkay: false
		     
}]
 
} );
 
} (window, document, jQuery, mediaWiki, mediaWiki.guidedTour ) ) ;