ผลการศึกษาจากแบบสอบถามการใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยแก้ไข

ผลการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง "สารานุกรมวิกิพีเดียภาษาไทยและการสื่อสารความรู้สู่สาธารณะ" มีผู้ตอบแบบสอบถามจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งผู้ใช้เว็บไซต์วิกิพีเดียไทยเป็นประจำ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป จำนวน 406 คน และมีผลดังนี้

กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ
เพศ จำนวน ร้อยละ
ชาย 250 61.6
หญิง 156 38.4
รวม 406 100
กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอายุ
อายุ จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 15 ปี 14 3.4
15-24 ปี 212 52.2
25-34 ปี 145 35.8
35-44 ปี 24 5.9
45-54 ปี 10 2.5
55 ปีขึ้นไป 1 0.2
รวม 406 100
กลุ่มตัวอย่างจำแนกตามอาชีพ
อาชีพ จำนวน ร้อยละ
นักศึกษา 235 57.9
พนักงานบริษัท 88 21.7
ประกอบอาชีพอื่นๆ 29 7.1
ธุรกิจส่วนตัว 26 6.4
ข้าราชการ 23 5.7
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 5 1.2
รวม 406 100
ช่องทางที่ทำให้รู้จักเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย (1 คน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
ช่องทาง จำนวน ร้อยละ
จาก search engine 213 52.5
ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น 113 27.8
ทาง th.wikipedia.org โดยตรง 109 26.8
จากเพื่อน/มีผู้แนะนำ 106 26.1
จาก webboard 81 20.0
อื่นๆ 38 9.4
ช่องทางที่ใช้เข้าสู่เว็บไซต์วิกิพีเดียไทยเป็นประจำ (1 คน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
ช่องทาง จำนวน ร้อยละ
ทาง th.wikipedia.org โดยตรง 220 54.2
จาก search engine 206 50.7
ลิงก์จากเว็บไซต์อื่น 91 22.4
อื่นๆ 27 6.7
ความถี่ในการเปิดรับเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย
ความถี่ จำนวน ร้อยละ
น้อยกว่าเดือนละครั้ง 81 20.0
1 ครั้ง/เดือน 33 8.1
2-3 ครั้ง/เดือน 95 23.4
1 ครั้ง/สัปดาห์ 39 9. 6
2-4 ครั้ง/สัปดาห์ 73 18.0
5-6 ครั้ง/สัปดาห์ 31 7.6
ทุกวัน 52 12.8
รวม 404 99.5
ลักษณะการใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย
ลักษณะการใช้งาน จำนวน ร้อยละ
เปิดรับโดยไม่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา (อ่าน/นำข้อมูลไปใช้) 295 72.7
เปิดรับโดยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา (อ่าน/นำข้อมูลไปใช้ และร่วมเขียน แก้ไขปรับปรุงเนื้อหา) 111 27.3
รวม 406 100
การมีส่วนร่วมในการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย
การมีส่วนร่วมในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย มีส่วนร่วม ไม่มีส่วนร่วม
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
แนะนำให้ผู้อื่นใช้เว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 323 79.6 83 20.4
หาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำลิงก์อ้างอิง 166 40.9 240 59.1
ตรวจสอบตัวสะกดและเนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 143 35.2 263 64.8
ลงคะแนนเสียงหรือโหวตในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 115 28.3 291 71.7
แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 113 27.8 293 72.2
ทำลิงก์เชื่อมโยงไปยังบทความอื่นในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 112 27.6 294 72.4
โยงบทความไปยังเว็บไซต์วิกิพีเดียภาษาอื่น 107 26.4 299 73.6
แสดงความคิดเห็นลงในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 102 25.1 304 74.9
เขียนเพิ่มเติมบทความในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 98 24.1 308 75.9
เริ่มต้นสร้างบทความในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 88 21.7 318 78.3
ติดป้ายเพื่อขอความร่วมมือในการตรวจสอบบทความ 74 18.2 332 81.8
ลงชื่อในการคัดเลือกบทความคัดสรรในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 69 17.0 337 83.0
แปลบทความมาลงในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 68 16.7 338 83.3
ลบเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 53 13.1 353 86.9
บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์วิกิพีเดีย 21 5.2 385 94.8
การใช้ประโยชน์ในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย
ลักษณะการใช้งาน จำนวน ร้อยละ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 390 96.1
ใช้ประกอบการศึกษา 388 95.6
ใช้ประกอบการทำงาน 369 90.9
ใช้ติดตามข่าวสาร 351 86.5
ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการสนทนากับผู้อื่น 286 70.4
ใช้เพื่อเขียนหรือแก้ไขบทความร่วมกันกับผู้อื่น 258 63.5
ใช้เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 238 58.6
ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในเว็บไซต์ 215 53.0
ใช้เพราะได้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 369 90.9
ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ 354 87.2
ใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายความเครียด 327 80.5
ใช้เขียนบทความเป็นกิจกรรมยามว่าง 250 61.6
สร้างหน้าผู้ใช้และเนื้อหาส่วนตัวเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของสมาชิก 232 57.1
ใช้เขียนบทความใหม่ๆ ที่เป็นความชอบส่วนตัว 227 55.9
ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 216 53.2
เขียนและแก้ไขบทความโดยนำเสนอมุมมองเฉพาะของตนเอง 215 53.0
ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนระหว่าง 1.00-1.49 = ระดับของความพึงพอใจน้อยที่สุด

คะแนนระหว่าง 1.50-2.49 = ระดับของความพึงพอใจน้อย

คะแนนระหว่าง 2.50-3.49 = ระดับของความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนระหว่าง 3.50-4.49 = ระดับของความพึงพอใจมาก

คะแนนระหว่าง 4.50-5.00 = ระดับของความพึงพอใจมากที่สุด

ลักษณะการใช้งาน จำนวนผู้ตอบ คะแนนเฉลี่ย
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 390 4.2
ใช้ประกอบการศึกษา 388 3.9
ใช้ประกอบการทำงาน 369 3.8
ใช้ติดตามข่าวสาร 351 3.3
ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในเว็บไซต์ 215 2.9
ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการสนทนากับผู้อื่น 286 3.1
ใช้เพื่อเขียนหรือแก้ไขบทความร่วมกันกับผู้อื่น 258 3.3
ใช้เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 238 3.3
ใช้ประโยชน์ในการผ่อนคลายความเครียด 327 3.4
ใช้เขียนบทความเป็นกิจกรรมยามว่าง 250 3.3
ใช้เพราะได้ค้นพบสิ่งแปลกใหม่ 369 3.9
ใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ 354 3.8
สร้างหน้าผู้ใช้และเนื้อหาส่วนตัวเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของสมาชิก 232 3.1
เขียนและแก้ไขบทความโดยนำเสนอมุมมองเฉพาะของตนเอง 215 2.9
ใช้เขียนบทความใหม่ๆ ที่เป็นความชอบส่วนตัว 227 3.3
ใช้เพื่อแสดงความคิดเห็นส่วนตัว 216 2.9
ค่าเฉลี่ยสุทธิ - 3.4
ความเชื่อถือต่อเนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

คะแนนระหว่าง 1.00-1.49 = ระดับของความเชื่อมั่นต่ำมาก

คะแนนระหว่าง 1.50-2.49 = ระดับของความเชื่อมั่นต่ำ

คะแนนระหว่าง 2.50-3.49 = ระดับของความเชื่อมั่นปานกลาง

คะแนนระหว่าง 3.50-4.49 = ระดับของความเชื่อมั่นสูง

คะแนนระหว่าง 4.50-5.00 = ระดับของความเชื่อมั่นสูงมาก

ความเชื่อถือต่อเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย จำนวนผู้ตอบ คะแนนเฉลี่ย
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรี ไม่มีการปิดกั้นด้วยระบบสมาชิก หรือมีค่าใช้จ่ายในการเข้าถึง 406 4.4
เว็บไซต์วิกิพีเดียไทยสามารถใช้งานได้ง่าย 406 3.9
เว็บไซต์วิกิพีเดียไทยไม่มีโฆษณา 406 3.9
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่แตกต่างกันของผู้ใช้ 406 3.8
แม้ว่าเนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยจะอยู่บนพื้นฐานของลิขสิทธิ์เสรี GFDL ซึ่งทุกคนสามารถสร้างสรรค์ นำไปใช้ แก้ไข และเผยแพร่ได้โดยไม่มีการปิดกั้น แต่ลักษณะดังกล่าว ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของเนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย 406 3.6
เว็บไซต์วิกิพีเดียไทยดำเนินงานโดยมูลนิธิวิกิมีเดีย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอยู่จริง 406 3.6
ลักษณะการออกแบบเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยมีความเป็นมืออาชีพ 406 3.6
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้ 406 3.5
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทย มีความถูกต้อง 406 3.5
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยเป็นสารานุกรมซึ่งรวบรวมความรู้ทุกแขนงอย่างถูกต้อง 406 3.4
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยสามารถเชื่อถือได้แม้จะเขียนโดยผู้ใช้หลากหลาย 406 3.4
มูลนิธิวิกิมีเดียมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการให้บริการเนื้อหาสารานุกรม 406 3.4
มูลนิธิวิกิมีเดียมีกลุ่มหรือบุคคลที่น่าเชื่อถือเป็นผู้สนับสนุน 406 3.3
ผู้ใช้สามารถติดต่อผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ได้หากต้องการ 406 3.3
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยมีการปรับปรุงโดยผู้ใช้อยู่เสมอ 406 3.3
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้ใช้อยู่เสมอ 406 3.3
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยเขียนด้วยมุมมองที่เป็นกลาง 406 3.2
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยมีข้อผิดพลาดน้อย 406 3.1
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์จากแหล่งข้อมูลอื่น 406 3.0
เนื้อหาในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยสามารถเชื่อถือได้แม้จะไม่มีแหล่งที่มาอ้างอิง 406 2.8
ค่าเฉลี่ยสุทธิ - 3.5