ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย14

การทับศัพท์ภาษาดัตช์

สระ

แก้
  • พยางค์เปิด หมายถึง พยางค์ที่ไม่มีตัวสะกด หรือสะกดด้วย r (ร์) ส่วนพยางค์ปิด หมายถึง พยางค์ที่มีตัวสะกดอื่น ๆ
  • e ออกเสียงได้ 3 แบบ ให้ดูสัทอักษรที่วิกิพจนานุกรมประกอบ

สระเดี่ยวเสียงสั้น

แก้
อักษร สัทอักษร พยางค์เปิด พยางค์ปิด หมายเหตุ
a /ɑ/ อา อั_
e /ɛ/ แอ แอ็_ พยางค์อื่น
/ə/ เออ เอิ_ พยางค์สุดท้ายหรือที่ไม่เน้น
i /ɪ/ อี อิ_
o /ɔ/ ออ อ็อ_
u /ʏ/ อือ อึ_

สระเดี่ยวเสียงยาว

แก้
อักษร สัทอักษร พยางค์เปิด พยางค์ปิด หมายเหตุ
aa /aː/ อา อา_
e, ee /eː/ เอ เอ_ ถ้าสะกดด้วย ย ใช้ เอย์
eu /øː/ เออ เอิ_
ie /i ~ iː/ อี อิ_
oe /u ~ uː/ อู อุ_
oo /oː/ โอ โอ_
uu /y ~ yː/ อือ อึ_

สระประสมเสียงสั้น

แก้
อักษร สัทอักษร พยางค์เปิด พยางค์ปิด หมายเหตุ
auw, ou /ɑu̯/ เอา เอา_์
ay /ɑi̯/ ไอ ไอ_์
ei, ij /ɛi̯/ แอ็ย แอ็ย_์
ui /œy̯/ อ็อย อ็อย_์

สระประสมเสียงยาว

แก้
อักษร สัทอักษร พยางค์เปิด พยางค์ปิด หมายเหตุ
aai /aːi̯/ อาย อาย_์
eeuw /eːu̯/ เอว เอว_์
ieuw /iu̯ ~ iːu̯/ อีว อีว_์
oei /ui̯ ~ uːi̯/ อูย อูย_์
ooi /oːi̯/ โอย โอย_์
uw /yu̯ ~ yːu̯/ อืว อืว_์

พยัญชนะ

แก้
อักษร สัทอักษร ตัวต้น ตัวสะกด หมายเหตุ
b /b/, [p]
ch /ʃ/ -
/x/ -
ck /k/
d /d/, [t]
f /f/
g /ɣ/; /x/
/ʒ/ -
[ɡ] พบในคำยืม
h /ɦ/ บางคำตัวต้นไม่ออกเสียง
j /j/ ถ้าตามหลังสระเอ ใช้ ย์
[d͡ʒ]
k /k/
kj [c̠͡ç̠]
l /l/, [lˤ], [lˠ], [lʲ̠]
m /m/
อักษร สัทอักษร ตัวต้น ตัวสะกด หมายเหตุ
n /n/ บางคำตัวสะกดไม่ออกเสียง
/ŋ/, [ɴ] เมื่ออยู่หน้า k, g
[ɲ] เมื่ออยู่หน้า j, sj, zj
[m], [ɱ] เมื่ออยู่หน้า p, b, f, v
p /p/
r /r/, [ʀ], [ɾ], [ʁ], [ɻ] ร์
s /s/
sch /sx/
sj [ʃ], [ɕ], [sʲ] พบในคำยืม
t /t/
v /v/, [f] ยกเว้นชื่ออักษร 'V' ใช้ ฟเว
w /ʋ/, [β̞], [w]
z /z/
zj [ʒ], [ʑ], [zʲ] พบในคำยืม
- [ʔ] - เมื่อคำขึ้นต้นด้วยสระ

ชุดอักษร

แก้
A = อา B = เบ C = เซ D = เด E = เอ
F = แอ็ฟ G = เก H = ฮา I = อี J = เย
K = กา L = แอ็ล M = แอ็ม N = แอ็น O = โอ
P = เป Q = กือ R = แอร์ S = แอ็ส T = เต
U = อือ V = ฟเว W = เว X = อิกส์ Y = แอ็ย
Z = แซ็ต

ตัวอย่าง

แก้
  • een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien
  • เอน(ไม่เน้น เอิน), ตเว, ดรี, วีร์, แว็ยฟ์, แซ็ส, เซเวิน(เซเวอ), อัคต์, เนเกิน(เนเกอ), ติน
  • kleuren, zwart, blauw, bruin, grijs, groen, oranje, paars, rood, wit, geel
  • เกลอเริน, ซวาร์ต, เบลา, บร็อยน์, แกร็ยส์, กรุน, ออรัญเญอ, ปาร์ส, โรด, วิต, เกล
  • hoofd, gezicht, haar, oog, oor, neus, mond, tand, arm, hand, hart, maag, been, voet
  • โฮฟต์, เกอซิคต์, ฮาร์, โอค, โอร์, เนิส, ม็อนต์, ตันต์, อาร์ม, ฮันต์, ฮาร์ต, มาค, เบน, วุต
  • gisteren, vandaag, morgen, hier, er, daar, snel, vlug, langzaam, traag, altijd, soms, nooit
  • กิสเตอเริน(กิสเตอเรอ), วันดาค, มอร์เกิน(มอร์เกอ), ฮีร์, เออร์, ดาร์, สแน็ล, วลึค, ลังซาม, ตราค, อัลแต็ยต์, ซ็อมส์, โนยต์