ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว

(เปลี่ยนทางจาก ผลไม้ที่มีเปลือกแข็ง)

ผลเปลือกแข็งเมล็ดเดียว คือ ผลไม้ที่มีเปลือกแข็งห่อหุ้มเนื้อเยื่อ (เนื้อผลไม้) และเมล็ดพันธุ์ไว้ภายใน โดยเมื่อแบ่งตามชนิดของผลไม้ตามเปลือกและการแตกของผลแล้วได้ 2 ประเภท คือ ผลแห้งและผลไม่แตก เช่น มะพร้าว ทุเรียน เป็นต้น และอีกประเภทหนึ่ง คือ ผลสดที่มีเปลือกหนาและเหนียว เช่น แตงโม แคนตาลูป

ประเภทผลแห้งและผลไม่แตกแก้ไข

ผลไม้ที่มีเปลือกหนาประเภทผลแห้งและผลไม่แตก เมื่อผลเจริญเต็มที่แล้วความชื้นจะลดลงร้อยละ 10-15 ผลจึงมีความแข็ง และเปลือกจะยังติดอยู่กับผล เมล็ดจึงสามารถแพร่กระจายไปพร้อมกับผลได้ เช่น มะพร้าว มะขวิด ทุเรียน ขนุน เป็นต้น[1]

ประเภทผลสดที่มีเปลือกหนาและเหนียวแก้ไข

ผลไม้ที่มีเปลือกหนาประเภทผลสดที่มีเปลือกหนาและเหนียว เมื่อผลเจริญเต็มที่แล้วจะมีความชื้นร้อยละ 80-90 เปลือกจึงมีความนิ่ม แต่เนื่องจากเปลือกค่อนข้างหนา และเหนียว เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกว่าแข็ง เช่น แคนตาลูป แตงโม เป็นต้น[1][2]

อ้างอิงแก้ไข