ปิง อาจหมายถึง

  • แม่น้ำปิง แม่น้ำในประเทศไทย
  • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
  • สัญญาณปิง (Ping) ใช้เพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์หรือเครือข่ายมีความตอบสนองอยู่หรือไม่ หรือมีความตอบสนองมากน้อยเพียงใด

ดูเพิ่ม แก้