บีตา (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

บีตา หรือ เบตา (beta) สามารถหมายถึง