บัวแล้งน้ำ เป็นละครโทรทัศน์ แนวชีวิต จากบทประพันธ์ของ โบตั๋น ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 4 ครั้ง

บัวแล้งน้ำ
ประเภทโรแมนติก, ดราม่า
สร้างโดยพ.ศ. 2533 บริษัท กันตนา จำกัด

พ.ศ. 2543 บริษัท อัครเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด

พ.ศ. 2551 บริษัท ควิซแอนด์เควส จำกัด

พ.ศ. 2559 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ไอเดีย จำกัด
เขียนโดยบทประพันธ์ : โบตั๋น
บทโทรทัศน์ : ฐา-นวดี สถิตยุทธการ
กำกับโดยพ.ศ. 2533 ธีระศักดิ์ พรหมเงิน

พ.ศ. 2543 สถาพร นาควิไลโรจน์

พ.ศ. 2551 อานนท์ สุวรรณเครือ

พ.ศ. 2559 จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
แสดงนำพ.ศ. 2533 เสกสรร ชัยเจริญ
ธนาภรณ์ รัตนเสน

พ.ศ. 2543 ยุทธพิชัย ชาญเลขา
สายธาร นิยมการณ์

พ.ศ. 2551 โกสินทร์ ราชกรม
พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์

พ.ศ. 2559 ศรัณยู วินัยพานิช
เมทัล สุขขาว
ดนตรีเปิดเพลงบัวแล้งน้ำ
ประเทศแหล่งกำเนิดประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องช่อง 7,ช่อง 3, PPTV
การออกอากาศแรกพ.ศ. 2533 5 เมษายน 2533 - 4 กรกฎาคม

พ.ศ. 2543 ไม่ทราบวัน

พ.ศ. 2559 16 มีนาคม 2559 - 12 พฤษภาคม

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 หลังจากตีพิมพ์ลงในสตรีสารได้ไม่นาน ต่อมาสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์นวนิยายได้มอบหมายให้บริษัท กันตนา จำกัด ผลิตเป็นละครโทรทัศน์ บทโทรทัศน์โดย วิลาสินี กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน นำแสดงโดย เสกสรร ชัยเจริญ, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, อริชัย อรัญนารถ, สมฤทัย กล่อมน้อย, สมประสงค์ สิงหลวัฒน์, ทัศนีย์ ชลหวรรณ, ประวิทย์ เปรื่องอักษร, จามจุรี เฉิดโฉม ออกอากาศทาง ช่อง 7

ครั้งที่สองปี พ.ศ. 2543 ผลิตโดยบริษัท อัครเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด กำกับการแสดงโดย สถาพร นาควิไลโรจน์ นำแสดงโดย ยุทธพิชัย ชาญเลขา, สายธาร นิยมการณ์, เอทัต สุขโต, ชัชฎาภรณ์ ธนันทา, ตระการ พันธุมเลิศรุจี, สุภาภรณ์ แสงทอง, จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ, สุธิตา เกตานนท์ ออกอากาศทาง ช่อง 7

ครั้งที่สามปี พ.ศ. 2551 ผลิตโดยบริษัท ควิซแอนด์เควส จำกัด กำกับการแสดงโดย อานนท์ สุวรรณเครือ นำแสดงโดย โกสินทร์ ราชกรม, พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์, เวธกา ศิริมณีวัฒนา, สุรินทร คารวุตม์, ธนิดา กาญจนวัฒน์, สุเชาว์ พงษ์วิไล, ชิดจันทร์ รุจิพรรณ ออกอากาศทาง ช่อง 3 แต่ไม่ได้ออกอากาศ

ครั้งที่สี่ปี พ.ศ. 2559 ผลิตโดยบริษัท เพาเวอร์ไลน์ไอเดีย จำกัด กำกับการแสดงโดย จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา นำแสดงโดย ศรัณยู วินัยพานิช, เมทัล สุขขาว, เจสสิกา ภาสะพันธุ์, สุพจน์ จันทร์เจริญ, อัฐมา ชีวนิชพันธ์, กฤตย์ อัทธเสรี, สุคนธวา เกิดนิมิตร ออกอากาศทาง ช่องพีพีทีวี

เนื้อเรื่องแก้ไข

นักแสดงในครั้งต่างๆแก้ไข

ปี พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2559
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง พีพีทีวี
ผู้จัดละคร กันตนา อัครเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ควิซแอนด์เควส เพาเวอร์ไลน์ไอเดีย
บทโทรทัศน์ วิลาสิณี ฐานวดี สถิตยุทธการ
ผู้กำกับการแสดง ธีระศักดิ์ พรหมเงิน สถาพร นาควิไลโรจน์ อานนท์ สุววณเครือ จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
วันเวลาออกอากาศ วันพุธ - วันพฤหัสบดี
เวลา 20.30 น.
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 18.30 - 19.25 น.
ไม่ได้ออกอากาศ วันพุธ - พฤหัสบดี
เวลา 20.20
หม่อมเลอสรร อรรคโยธิน เสกสรร ชัยเจริญ ยุทธพิชัย ชาญเลขา โกสินทร์ ราชกรม ศรัณยู วินัยพานิช
จัตตาฬีร์/หลี ธนาภรณ์ รัตนเสน สายธาร นิยมการณ์ พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ เมทัล สุขขาว
ทิชากราม อริชัย อรัญนารถ เอทัต สุขโต ฐิติโรจน์ แสงสว่าง
จิตพิสุทธิ์ สมฤทัย กล่อมน้อย ชัชฎาภรณ์ ธนันทา ธนิดา กาญจนวัฒน์ เจสสิกา ภาสะพันธุ์
หม่อมเลอสรวง อรรคโยธิน สมประสงค์ สิงหวนวัฒน์ ตระการ พันธุมเลิศรุจี สุรินทร คารวุตม์ สุพจน์ จันทร์เจริญ
เครือออน(ลูกสาวเครือณรงค์) ทัศนีย์ ชลหวรรณ สุภาภรณ์ แสงทอง เวธกา ศิริมะณีวัฒนา อัฐมา ชีวนิชพันธ์
เสี่ยดิลก ประวิทย์ เปรื่องอักษร จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ สุเชาว์ พงษ์วิไล กฤตย์ อัทธเสรี
มนตรา จามจุรี เชิดโฉม สุธิตา เกตานนท์ ชิดจันทร์ รุจิพรรณ สุคนธวา เกิดนิมิตร
เสกสรร วทัญญู มุ่งหมาย สถาพร นาควิไล โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว ฐปนัท สัตยานุรักษ์
เพชรลดา สิทธิชัยพานิช มณีรัตน์ วงศ์จิระศักดิ์ ประถมาภรณ์ รัตนภักดี ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง ณัฐรินทร์ สุวรรณเลิศ
ม.ร.ว.หญิงปทุมมา (คุณหญิงปทุมมา) พิศมัย วิไลศักดิ์ บุศรา นฤมิตร ดวงใจ หทัยกาญจน์ สุพรรษา เนื่องภิรมย์
คุณหญิงรัตนาพร อรรคโยธิน มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ดวงตา ตุงคะมณี เทพยุดา ศรียาภัย
จินดาสมุทร สุลาลีวัลย์สุวรรณทัต เนาวรัตน์ ซื่อสัตย์
ฟองแข ณัฐนี สิทธิสมาน นภาพร หงสกุล พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์ พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา
แช่มเฉลา นศกิสรย์ สิงโต
มนัสวี ปณต สุขจิตร์
ศรีชมพู อรุโณทัย จิตตรีขันธ์ สุชาดา พูนพัฒนสุข ภิญญาพัชญ์ นัยเกตุ
นักแสดงรับเชิญ
พ่อของมนตรา ธนายง ว่องตระกูล
นวลปรางค์ (ครูโรงเรียนสอนบุคลิกภาพ) นวลปรางค์ ตรีชิต
พ่อของจัตตาฬีร์/หลี วีระวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ
นางพ่วง (คนรับใช้บ้านเสี่ยดิลก) วิมลพันธ์ ชาลีจังหาญ
เชวัลย์ (แม่ของเพชรลดา) สุชาดา พูนพัฒนสุข
วรวิทย์ โตดาบ
นรินทร์ พรพิทักษ์วงศ์
ชลธิชา อิ่มจรรยา
นัฐพงษ์ ท้วมเกร็ด
กนกพร ทองประกอบ
พิธีกร อรรณพ กิตติคุณ
กรรมการประกวดนางนพมาศ ฉวีวรรณ บุญปก
กรรมการประกวดนางนพมาศ สาวิตา สวัสดิกำธร
กรรมการประกวดนางนพมาศ เจมี่ บูเฮอร์
กรรมการประกวดนางนพมาศ เอบรอนซ์ บุรานนท์
จัตตาฬีร์/หลี (วัยเด็ก) ด.ญ.ธิติยา นพพงษากิจ ด.ญ.ณิชา ฟิชล็อก ด.ญ.สุภาภัสสร์ ผลเจริญรัตน์
มนตรา (วัยเด็ก) ด.ญ.อรวรรยา โตสมบัติ
เพชรลดา (วัยเด็ก) ด.ญ.ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี ด.ญ.บัณฑิตา สันตยารมณ์
หม่อมเลอสรร (วัยเด็ก) ด.ช.ชินพรรธน์ อยู่หน้า ด.ช.โชติมันต์ สันตยารมณ์
จิตพิสุทธิ์ (วัยเด็ก) ด.ญ.มนัญศิกาญจน์ โพธิ์ทอง
เครือออน (วัยเด็ก) ด.ญ.ณัฐนันท์ ศรีโกศักดิ์

ข้อมูลในการออกอากาศแก้ไข

พ.ศ. 2533
  • ออกอากาศ วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. (5 เมษายน 2533 - 4 กรกฎาคม 2533) ทางช่อง 7 มีทั้งหมด ตอน
พ.ศ. 2543
  • ออกอากาศ วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 18.30 - 19.25 น. (2543 - 2543) ทางช่อง 7 มีทั้งหมด ตอน
พ.ศ. 2559
  • ออกอากาศ วันพุธ - วันพฤหัสบดี เวลา 20.20 น. (16 มีนาคม 2559 - 12 พฤษภาคม 2559) ทางช่อง พีพีทีวี มีทั้งหมด 18 ตอน

เพลงประกอบละครแก้ไข

ปี ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2530 บัวแล้งน้ำ สมหวัง อนุศักดิ์เสถียร รามจิตติ หงสกุล สมหวัง อนุศักดิ์เสถียร
ธนาภรณ์ รัตนเสน
พีระพงษ์ พลชนะ
2543 - - - ยุวดี ชมชื่น
2558 สมหวัง อนุศักดิ์เสถียร - ชลาทิศ ตันติวุฒิ

อ้างอิงแก้ไข