เอกัพยาวหาริกะ

(เปลี่ยนทางจาก นิกายเอกัพโยหาริกวาท)

นิกายเอกัพยาวหาริกะ หรือ นิกายเอกวยหาริกวาท เป็นนิกายที่แยกมาจากนิกายมหาสางฆิกะ หลักธรรมโดยทั่วไปใกล้เคียงกับนิกายมหาสางฆิกะ ที่ต่างไปคือถือว่าไม่มีสภาวธรรมที่แท้จริง ทั้งทางโลกียะและโลกุตระ เป็นแต่บัญญัติโวหารเท่านั้น

อ้างอิง แก้

  • อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสตร์. พระพุทธศาสนามหายาน พิมพ์ครั้งที่ 4. กทม. : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539.