ธงเซาท์ออสซีเชีย ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1992[1] ประกอบด้วยแถบ 3 สีคือ สีขาว สีแดง และสีเหลือง เรียงจากบนลงล่าง โดยสีขาวแทนความบริสุทธิ์ สีแดงแทนความกล้าหาญ และสีเหลืองแทนความเจริญรุ่งเรือง[2] นอกจากนี้ยังแทนกลุ่มคน 3 กลุ่มในสังคม ได้แก่ อภิชน นักบวช และประชาชนทั่วไป

ธงของเซาท์ออสซีเชีย

ธงของเซาท์ออสซีเชียมีความคล้ายคลึงกับธงของนอร์ทออสซีเชีย–อลาเนีย (ดินแดนของรัสเซีย) แต่แตกต่างกันตรงขนาดของแถบ โดยธงของเซาท์ออสซีเชียมีแถบที่เล็กกว่า

ธงอื่น ๆ แก้

อ้างอิง แก้