ทีวีดีเอกซ์ หรือ เอฟเอ็มดีเอกซ์ คือ การรับชมโทรทัศน์/วิทยุทางไกล คำว่า DX ในภาษาโทรเลข หมายความว่า "ทางไกล" และ ทีวีดีเอกซ์ มี 2 วิธีในการรับชม คือ "โทรโป" และ "สโปแรนดิก อี"

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข