ทาก เป็นชื่อสามัญที่คนไทยใช้เรียกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 2 กลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันของโครงสร้างร่างกาย กลุ่มแรกคือ ทากดูดเลือด (leech) เป็นกลุ่มเดียวกับปลิงดูดเลือด จัดอยู่ในไฟลัม Annelida คลาสฮิรูดินี (Hirudinae) และ กลุ่มที่สองคือหอยทาก (slug) และทากทะเล (sea slug) อยู่ในไฟลัมมอลลัสกา ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มเดียวกับหอยและหมึก

ทากชนิด Arion rufus

ลักษณะ

แก้

ทาก (leech) มีลักษณะคล้ายปลิง โดยทั่วไปลำตัวเป็นปล้องมีเมือกเหนียวหุ้มไว้ไม่ให้ตัวแห้งรูปร่างเรียวยาว ลำตัวด้านหลังจะโค้งนูนเล็กน้อยส่วนด้านท้องจะเรียบ ทากทุกชนิดมีหนวดหนึ่งคู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นหอยทาก หรือทากทะเล