ญัตติ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คำสำคัญ "ญัตติ" สามารถหมายถึง

  • ญัตติ (พุทธศาสนา) - คำประกาศให้สงฆ์ทราบเพื่อทำกิจของสงฆ์ร่วมกัน เช่น ญัตติทุติยกรรมวาจา ญัตติจตุตถกรรมวาจา, คำเผดียงสงฆ์ ก็ว่า
  • ญัตติ (การประชุม) - ข้อเสนอเพื่อลงมติ เช่น ผู้แทนราษฎรเสนอญัตติเข้าสู่สภาเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยหรือไม่
  • ญัตติ (การโต้วาที) - หัวข้อโต้วาที เช่น โต้วาทีในญัตติว่า ขุนช้างดีกว่าขุนแผน