ซวีเตินโห่ย

ซวีเตินโห่ย (เวียดนาม: Duy Tân hội, 維新會; "สมาคมเพื่อการทำให้ทันสมัย"; ค.ศ. 1904–1912) เป็นสมาคมเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสและจัดระบอบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่มีอำนาจทางการเมือง ก่อตั้งโดยฟาน โบ่ย เจิว และเกื่อง เด๋[1][2] [3] โดยเกื่องเด๋ เป็นประธานสมาคม[4][5][6]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Chu Trinh Phan, Sính Vĩnh Phan Châu Trinh and his political writings - Page 7 2009 "Phan Boi Chau was the major figure within this group of literati.20 A founder of the Vietnam Modernization Association (Viet Nam Duy Tan Hoi, 1904), Phan Boi Chau went to Japan in 1905, primarily to ask for military aid. "
  2. Education in Vietnam - Page 48 Jonathan D London - 2011 "Phan Boi Chau (1867–1940) was founder of the Duy Tân Hội (Reformation Society) and Đông Du (“Go East”) movement that encouraged nationalist Vietnamese youth to study in Japan. Later, he founded the Vietnam Quang Phuc Hoi ..."
  3. Philippe M. F. Peycam The Birth of Vietnamese Political Journalism: Saigon, 1916-1930 - Page 56 2012 "During Chiêu's trial, the French discovered that he had been a central agent for an underground movement called the Association for the Modernization of Vietnam (Việt Nam Duy Tân Hội), based in Japan and led by Châu and Prince Cường Để..."
  4. Philip G. Altbach, Toru Umakoshi Asian Universities: Historical Perspectives and Contemporary ... 2004 Page 331 "Phong trao Duy Tan (The Duy Tan reform movement). Danang, Vietnam: Danang Publishing House. Pham, L. H. (2000, December 28)."
  5. David P. Chandler, David Joel Steinberg In Search of Southeast Asia: A Modern History 1987 Page 315 "Phan Boi Chau himself, by this time the leader of a political group known as the "Renovation Society" (Duy Tan Hoi) initiated this"
  6. Van Thao Trinh Les compagnons de route de Hô Chi Minh: Histoire d'un engagement 2004 . Page 18 "Duy Tân (Modernisation)."