จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

จริยธรรมด้านคอมพิวเตอร์ หมายถึงหลักศีลธรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ