คุยเรื่องแม่แบบ:Infobox body of water

เพิ่มหัวข้อ
การอภิปรายที่ยังไม่จบ

รวมแม่แบบแก้ไข

ผมคิดว่าควรรวมแม่แบบนี้กับ แม่แบบ:กล่องข้อมูล แหล่งน้ำ ครับ -- BeckNoDa (คุย) 20:26, 2 ธันวาคม 2564 (+07)

กลับไปที่หน้า "Infobox body of water"