คือหัตถาครองพิภพ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คือหัตถาครองพิภพ อาจหมายถึง