คีย์บอร์ด

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

คีย์บอร์ด (keyboard) เป็นคำในภาษาอังกฤษซึ่งในภาษาไทยนำมาใช้แบบทับศัพท์ อาจมีความหมายดังต่อไปนี้

ในการพิมพ์
ในทางดนตรี
  • ลิ่มนิ้ว (musical keyboard) ก้านที่อยู่ติดกันเป็นแผง ตามระดับความถี่เสียง
  • เครื่องลิ่มนิ้ว (keyboard instrument) เครื่องดนตรีที่มีลิ่มนิ้วเป็นส่วนประกอบ มีหลายชนิดเช่นคีย์บอร์ดไฟฟ้า เชิร์ชออร์แกน เมโลดิกา หรือแอกคอร์เดียนบางชนิด