คำบุพบท หรือ คำบุรพบท คือคำที่ใช้นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์ เพื่อบอกสถานภาพของคำเหล่านั้น หรือเพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค

ชื่อเรียก แก้

คำบุพบท (preposition) มีชื่อเรียกหลายชนิดในภาษาอื่นตามตำแหน่งของการวาง เช่น คำปัจฉิมบท (postposition) เนื่องจากวางไว้หลังคำที่ต้องการบอกสถานภาพ, คำอันตรบท (interposition) เนื่องจากถูกแทรกไว้ระหว่างกลางกลุ่มคำ (Melis 2003), ambiposition เป็นคำที่สามารถวางไว้หน้าหรือหลังคำที่ต้องการก็ได้ (Reindl 2001, Libert 2006), circumposition เป็นคำที่มีสองส่วน วางล้อมรอบหน้าและหลังคำที่ต้องการ เป็นต้น โดยนัยทั่วไป ทั้งหมดสามารถเรียกรวมกันว่า adposition

อ้างอิง แก้

  • Libert, Alan R. (2006) Ambipositions. LINCOM studies in language typology (No. 13). LINCOM. ISBN 3-89586-747-0.
  • Melis, Ludo. (2003) La préposition en français. Gap: Ophrys.
  • Reindl, Donald F. (2001) "Areal Effects on the Preservation and Genesis of Slavic Postpositions". In Lj. Šarić and D. F. Reindl On Prepositions (= Studia Slavica Oldenburgensia 8), pp. 85–100. Oldenburg: Carl-von-Ossietzky-Universitat Oldenburg.
  • ภาษิตา วิสารสุข. (2555) ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด-อ่าน-เขียน เป็น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : แพรธรรม. ISBN 978-616-7351-69-8