บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน


คาร์พูล คือ การร่วมโดยสารกันไปในเส้นทางเดียวกัน หรือเส้นทางใกล้เคียงกัน[1] และมีผู้โดยสารมากกว่า 1 คนบนยานพาหนะ

อ้างอิงแก้ไข