กุลเทวตา (อังกฤษ: Kula-dèvatā,แปลว่า เทพ/ผีบรรพบุรุษ,clan-deity)[1] โดยขนานนามคณะเทพกลุ่มนี้สำหรับเทพบุรุษ คือ กุลเทวดา (Kuladeva,เจ้าพ่อ) และสำหรับเทพนารี คือ กุลเทวี (เจ้าแม่,Kuladevi) คือ เทพท้องถิ่น หรือ วิญญาณ (ผี) หรือเทพผู้พิทักษ์ปกป้องประจำบรรพชนและตระกูลที่ถูกรวมไว้ในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูซึ่งตรงกับคติความเชื่อของเทพ หรือ ผีและวิญญาณ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ที่ประจำตระกูล ในศาสนาพื้นเมืองเดิมของไทย เทพเจ้าท้องถิ่นทั้งหมดในประเภทนี้ เดิมคือ เทพบรรพชน วีรบุรุษ วีรสตรี เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ที่ทรงคุณงามความดีและมีคุณูปการสาธารณะประโยชน์แก่ตระกูลนั้น ๆ และได้รับการยกย่องและสักการะบูชาสืบต่อมาตามคติศาสนาท้องถิ่นอินเดีย เมื่ออิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ - ฮินดูซึ่งเป็นศาสนาแบบพหุเทวนิยมมีบทบาทและอำนาจเหนือศาสนาท้องถิ่นดั้งเดิมอินเดียได้ผนวกรวม เทพบรรพชน วีรบุรุษ วีรสตรี เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ตามคติศาสนาท้องถิ่นอินเดียที่ได้รับการนับถือประจำตระกูลนั้น ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเทวดาในศาสนาฮินดู คณะเทพเหล่านี้มีความแตกต่างกับอิษฏเทวดา (เทพเจ้าอันเป็นที่สักการะบูชานับถือเป็นสรณะตามความชอบส่วนบุคคล) และ กลุ่มคารมเทวดา (เทพท้องถิ่นประจำหมู่บ้าน/เมือง)[2]

วัดของเจ้าพ่อมันเนศร์ (Shri Mangesh) หรือเป็นที่รู้จักในนาม มัณกีรัตน์ (Mangireesh) หรือ มัณกูเนศร์ (Manguesh) อันเป็นเทพประธานหลักของวัดแห่งนี่ของรัฐกัวและเป็นเทพบรรพชนประจำนายธนาคารของชาวฮินดูในประเทศอินเดีย.

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "What does कुल (Kula) mean in Hindi?".
  2. https://www.wisdomlib.org/definition/kuladevata

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข