กำลัง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

กำลัง อาจหมายถึง

ฟิสิกส์
  • กำลัง อัตราการทำงานที่เกิดขึ้น หรือพลังงานที่ถูกเปลี่ยนแปลง
  • กำลังไฟฟ้า อัตราพลังงานไฟฟ้าที่ส่งผ่านวงจร
  • กำลังมนุษย์ อัตราการทำงานที่กระทำโดยมนุษย์
อื่น ๆ
  • "กำลัง" คำช่วยกริยา เช่น กำลังกิน กำลังนอน กำลังเดิน กำลังวิ่ง
  • การยกกำลังในทางคณิตศาสตร์
  • กำลังใจ (morale) สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้น

ดูเพิ่ม แก้