การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส (Élection présidentielle en France) เป็นการเลือกตั้งเพื่อหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี (Quinquennat) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้านี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี (Septennat) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนแรกคือ หลุยส์-นโปเลียน โบนาปาร์ต ทั้งยังเป็นประธานาธิบดีที่มีอายุน้อยที่สุดเมื่อดำรงตำแหน่งอีกด้วย (40 ปี)

ภายหลังจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสามารถดำรงตำแหน่งกี่วาระก็ได้ ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดไว้แค่เพียง 2 วาระเท่านั้น