การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกินี พ.ศ. 2533

การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกินี พ.ศ. 2533 มีขึ้นที่ประเทศกินีเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2533 รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ได้ความเห็นชอบจากประชาชน ร้อยละ 98.7% และมีผู้มาออกเสียงร้อยละ 97.4%[1]

ผลการออกเสียงประชามติแก้ไข

ตัวเลือก ผลโหวต %
เห็นชอบ 2,883,156 98.7
ไม่เห็นชอบ 38,578 1.3
บัตรเสีย/บัตรเปล่า 5,234 -
รวม 2,926,968 100

อ้างอิงแก้ไข

  1. Elections in Guinea African Elections Database