การค้ำประกัน หมายถึงการประกันการชำระหนี้ด้วยบุคคลอันเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าหนี้และลูกหนี้ยอมตกลงกับเจ้าหนี้ว่าหากลูกหนี้ ไม่ชำระหนี้ ตนจะยอมชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ เป็นการเอาความน่าเชื่อถือหรือความมีฐานะทางการเงินของตนเองเข้าประกันจะชำระหนี้ให้ บุคคลนี้เรียกว่า “ผู้ค้ำประกัน” ในทางกฎหมาย ผู้ค้ำประกันหมายถึง "บุคคลหนึ่งที่ยอมรับที่จะชำระหนี้แทนอีกบุคคล หากบุคคลนั้นไม่ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้"[1]

ขอบเขต

แก้
 • ผู้ค้ำประกันสามารถกำหนดระยะเวลา และ จำนวนเงินการค้ำประกันในหนังสือสัญญาว่าจะรับผิดชอบหนี้เท่าไร โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย
 • เมื่อลูกหนี้มีการผิดนัดชำระ หรือ ไม่ยอมชำระหนี้ สถาบันการเงินต้องแจ้งหรือมีหนังสือชี้แจงให้ผู้ค้ำประกันทราบก่อน อย่างน้อย 60 วันก่อนการทวงหนี้กับผู้ค้ำประกัน
 • การทวงหนี้ต้องทำตามกระบวนการทางกฎหมายกับลูกหนี้จนถึงที่สุดก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถมาทวงหนี้กับผู้ค้ำประกัน
 • หากลูกหนี้มีการประนอมหนี้ ยืดระยะเวลา หรือ ปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ค้ำประกัน ถือว่าพ้นสภาพการเป็นผู้ค้ำประกันโดยสิ้นเชิง

[2]

การพ้นความรับผิดชอบ

แก้
 • เจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ คือถ้าได้กำหนดวันชำระหนี้ไว้แน่นอนแล้ว เจ้าหนี้ยืดเวลาออก ผู้ค้ำประกันก็สิ้นสภาพการเป็น
 • เมื่อหนี้ของลูกหนี้ถึงกำหนดชำระแล้ว ผู้ค้ำประกันเอาเงินไปชำระแก่เจ้าหนี้ไว้แน่นอนแล้ว แต่เจ้าหนี้ไม่ยอมรับโดยไม่มีเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ ผู้ค้ำประกันก็หลุดพ้นจากความรับผิดเช่นเดียวกัน[3]

สิทธิของผู้ค้ำประกัน

แก้
 • ผู้ค้ำประกันมีสิทธิขอให้เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน เว้นแต่ลูกหนี้ตกเป็นคนล้มละลาย หรือไม่ปรากฏว่าอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร
 • ถ้าผู้ค้ำประกันพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้มีทางที่จะชำระหนี้ได้ และการที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้จะไม่เป็นการยาก เจ้าหนี้ต้องบังคับการชำระหนี้เอาจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก่อน ซึ่งเป็นกรณีที่ลูกหนี้และผู้ค้ำประกันถูกฟ้องคดีต่อศาลเป็นคดีเดียวกัน ถ้าเจ้าหนี้ฟ้องเฉพาะผู้ค้ำประกันโดยไม่ได้ฟ้องลูกหนี้ด้วย ผู้ค้ำประกันจะเกี่ยงให้เจ้าหนี้ไปบังคับชำระหนี้จากลูกหนี้ก่อนไม่ได้เพราะลูกหนี้เป็นบุคคลนอกคดี
 • ถ้าเจ้าหนี้ยึดถือทรัพย์สินอย่างอื่นของลูกหนี้ไว้เป็นประกัน เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ เจ้าหนี้จะต้องให้ชำระหนี้เอาจากทรัพย์ซึ่งเป็นประกันนั้นก่อน การยึดถือทรัพย์ของลูกหนี้ไว้เป็นประกันนั้นจะมีขึ้นก่อนหรือหลังการทำสัญญาค้ำประกันก็ได้ แต่หากทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอกผู้ค้ำประกันจะร้องขอให้เจ้าหนี้เอาชำระหนี้จาก

ดูเพิ่ม

แก้
 1. "ศึกษาสักนิด ก่อนเป็นผู้ค้ำประกัน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-07-07. สืบค้นเมื่อ 2019-07-07.
 2. ค้ำประกัน อาจเป็นหนี้ไม่รู้ตัว[ลิงก์เสีย]
 3. ค้ำประกัน ให้ใคร ต้องรู้ไว้ก่อนเซ็น