ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคมในการผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจด้านการสำรวจความคิดเห็น (Poll) ของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด้วยการเป็นแหล่งความรู้ พัฒนา และเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงสำรวจแก่ คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ปัจจุบันผลิตงานวิจัยเชิงสำรวจและการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องต่างๆแล้วกว่า 800 เรื่อง และได้รับการยอมรับทั้งจากภาครัฐ เอกชนและสื่อมวลชนทุกแขนงในการนำผลสำรวจไปใช้และเผยแพร่ต่อสาธารณชน[1]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้